Korištenje arhivskog gradiva

Državni arhiv u Rijeci (dalje: Arhiv) na zahtjev stranaka provodi istraživanja koja ne zahtijevaju previše vremena, izrađuje i izdaje ovjerene preslike arhivskog gradiva o kojem skrbi. Arhiv ne provodi složenija istraživanja za korisnike. Istraživanje i izdavanje preslika regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/19). Za pružanje takvih usluga Arhiv naplaćuje naknade koje su utvrđene Cjenikom naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva (poveznica) koje je donijelo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 612-06/21-01/0059, URBROJ: 532-02-03-01/3-22-3).

Za pokretanje postupka istraživanja i/ili izdavanja preslika stranka mora Arhivu dostaviti u cijelosti ispunjen i potpisan Zahtjev za provedbu istraživanja, izradu i ovjeru preslika (poveznica). Ukoliko nedostaje neki od navedenih podataka, zahtjev se ne može zaprimiti. Zahtjev se podnosi osobno u Arhivu u Pisarnici ili ako stranka nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev, ispunjeni obrazac može dostaviti poštom ili elektroničkom poštom.

Ako traženo gradivo glasi na stranku koja podnosi zahtjev, a pritom rokovi dostupnosti nisu istekli, stranka svoj identitet mora dokazati predočenjem osobnih isprava. Ako se zahtjev dostavlja poštom ili elektroničkom poštom, stranka je dužna zahtjevu priložiti preslike osobne isprave.

Ako traženo gradivo ne glasi na stranku, a rokovi dostupnosti istoga nisu istekli, stranka uz zahtjev mora priložiti i dokaz o svome pravnom interesu (punomoć, ovlaštenje, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.).

Arhiv je sukladno Zakonu o upravnom postupku dužan odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako su dostatni svi podaci, zahtjevi se u pravilu rješavaju u roku od 8 radnih dana, a od dana zaprimanja.

Stranka u iznimnim slučajevima može podnijeti zahtjev za izradom odgovora po hitnom postupku. Arhiv će prihvatiti takav zahtjev nakon procjene mogućnosti njegova izvršenja. Arhiv zadržava pravo odbiti rješavanje takvih zahtjeva, ako nije u mogućnosti pružiti odgovor na zahtjev u roku iskazanom u zahtjevu.

Ukoliko se tijekom rješavanja zahtjeva utvrdi potreba za dopunom podataka navedenih u zahtjevu, Arhiv će telefonskim putem ili putem elektronske pošte kontaktirati stranku i zatražiti dopunu podataka.

Arhiv je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dužan na upit stranke pružiti informacije o postupku rješavanja zamolbe, odnosno dati obavijestiti je li rješavanje u tijeku ili je dovršeno, te pružiti obavijest o nadnevku otprave ili mogućnosti preuzimanja odgovora. Arhiv nije dužan stranci pružiti informacije vezane uz sadržaj odgovora na podnesen zahtjev, dok je postupak rješavanja zahtjeva u tijeku, odnosno prije nego što je podmirila obveze prema Arhivu po podnesenom zahtjevu.

Arhiv odgovor stranci dostavlja poštom na adresu stranke navedenu u zahtjevu ili je stranka može osobno preuzima u Pisarnici Arhiva. Naknade za usluge istraživanja, izrade preslika, ovjere i druge troškove stranka plaća uplatom na žiro račun Arhiva prije otprave odgovora ili uplatom u blagajnu Arhiva prilikom preuzimanja odgovora u Arhivu.

(također vidi Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva i radu čitaonica Državnog arhiva u Rijeci)