English language  English
 
 
 
 
 
 
  
- PRIKAŽI SVE FONDOVE


- PRIKAŽI KLASE I PODKLASE

  A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE
 • A.1. Uprava i javne službe do 1848.
  • A.1.1. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.
   • A.1.1.2. Pokrajinska uprava do 1848.
    • A.1.1.2. HR-DARI-0005 Kraljevski riječki gubernij
   • A.1.1.3. Županijska, oblasna i okružna uprava do 1848.
    • A.1.1.3. HR-DARI-0940 Kraljevsko gubernijalno građevno ravnateljstvo u Rijeci 1822.-1849.
      uskoro više informacija
   • A.1.1.4.-.1.1.5. Kotarska i gradska uprava do 1848.
    • A.1.1.4.-.1.1.5. HR-DARI-0049 Kraljevski kameralni fiškalat Rijeka
    • A.1.1.4.-.1.1.5. HR-DARI-0466 Gradsko i kotarsko poglavarstvo Bakar
      uskoro više informacija
    • A.1.1.5. HR-DARI-1159 Poglavarstvo povlaštenog trgovišta Mrkopalj 1793.
  • A.1.2. Mletačka uprava u Dalmaciji i Istri do 1797.
   • A.1.2.3. Mletačka županijska, oblasna i okružna uprava do 1797.
   • A.1.2.4. Mletačka kotarska uprava do 1797.
    • A.1.2.4. HR-DARI-0285 Feudalna uprava Završje
      uskoro više informacija
   • A.1.2.4. OPĆINE
    • A.1.2.4. HR-DARI-0282 Općina Buzet
    • A.1.2.4. HR-DARI-0025 Općina Cres
    • A.1.2.4. HR-DARI-0030 Općina Osor
    • A.1.2.4. HR-DARI-0031 Općina Rab
    • A.1.2.4. HR-DARI-0283 Općina Poreč
    • A.1.2.4. HR-DARI-0284 Općina Rovinj
    • A.1.2.4. HR-DARI-0485 Općina Veli Lošinj 1616 - 1797
      uskoro više informacija
  • A.1.3. Prva austrijska uprava u Dalmaciji i Istri (1797.-1805.)
   • A.1.3.2. Prva austrijska pokrajinska uprava (1797.-1805.)
    • A.1.3.2. HR-DARI-0422 Privremeni istarski gubernij
   • A.1.3.4. Prva austrijska kotarska uprava (1797.-1805.)
    • A.1.3.4. MJESNA STARJEŠINSTVA
     • A.1.3.4. HR-DARI-0481 Mjesno starješinstvo Cres 1797 - 1805
       uskoro više informacija
     • A.1.3.4. HR-DARI-0483 Mjesno starješinstvo Osor 1797 - 1805
       uskoro više informacija
  • A.1.4. Austrijska uprava na području dijela Istre i Rijeke do 1797.
   • A.1.4.2. Austrijska pokrajinska uprava do 1797.
    • A.1.4.2. HR-DARI-0004 Poglavarsko namjesništvo Rijeka
   • A.1.4.4. Austrijska kotarska uprava do 1797.
    • A.1.4.4. HR-DARI-0735 Jozefinski katastar grada Rijeke i okolice 1785 - 1787
      uskoro više informacija
   • A.1.4.5. Austrijska gradska uprava do 1797.
   • A.1.4.6. Austrijska općinska uprava do 1797.
    • A.1.4.6. HR-DARI-0432 Kaštelanat Mošćenice
      uskoro više informacija
  • A.1.6. Francuska uprava u hrvatskim zemljama (1806.-1813.)
   • A.1.6.5. Francuska gradska uprava (1806.-1813.)
    • A.1.6.5. OPĆINSKA POGLAVARSTVA
     • A.1.6.5. HR-DARI-0475 Općinsko upraviteljstvo Rab 1806 - 1813
       uskoro više informacija
     • A.1.6.5. HR-DARI-0482 Općina Cres 1806 - 1813
       uskoro više informacija
     • A.1.6.5. HR-DARI-0484 Općina Osor 1806 - 1813
       uskoro više informacija
     • A.1.6.5. HR-DARI-0486 Općina Veli Lošinj 1918 - 1945
       uskoro više informacija
  • A.1.7. Druga austrijska uprava u Dalmaciji i Istri (1813.-1918.)
   • A.1.7.1. Središnja državna tijela (1813.-1918.)
    • A.1.7.1. HR-DARI-1123 Generalni papinski konzulat za Dalmaciju i Albaniju u Zadru
   • A.1.7.2. Druga austrijska pokrajinska uprava (1813.-1918.)
    • A.1.7.2. HR-DARI-0001 Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
    • A.1.7.2. HR-DARI-0552 Vicegubernij za ilirsku Hrvatsku i Primorje 1813-1814
      uskoro više informacija
    • A.1.7.2. HR-DARI-0553 Primorski gubernij u Trstu 1814-1822
      uskoro više informacija
   • A.1.7.3. Druga austrijska županijska, oblasna i okružna uprava (1813.-1918.)
    • A.1.7.3. HR-DARI-0551 Okružno poglavarstvo Rijeka 1814-1822
      uskoro više informacija
   • A.1.7.4. Druga austrijska kotarska uprava (1813.-1918.)
    • A.1.7.4. KOTARSKA POGLAVARSTVA
     • A.1.7.4. HR-DARI-0015 Kotarsko povjereništvo Kastav
     • A.1.7.4. HR-DARI-0016 Kotarsko poglavarstvo Lošinj
     • A.1.7.4. HR-DARI-0017 Kotarsko povjereništvo Lovran
     • A.1.7.4. HR-DARI-0018 Kotarsko povjereništvo Podgrad
     • A.1.7.4. HR-DARI-0019 Kotarsko poglavarstvo Volosko
     • A.1.7.4. HR-DARI-0516 Lučki i pomorsko zdravstveni ured Krk 1868 - 1918
       uskoro više informacija
     • A.1.7.4. HR-DARI-0618 Kotarsko školsko vijeće u Voloskom 1872 - 1924
       uskoro više informacija
     • A.1.7.4. HR-DARI-0619 Kotarski cestni odbor u Voloskom 1896 - 1925
       uskoro više informacija
     • A.1.7.4. HR-DARI-0620 Kotarska šumska nadzorništva na području Markgrofovije Istre 1876 - 1918
       uskoro više informacija
     • A.1.7.4. HR-DARI-0890 Kotarsko školsko nadzorništvo Kastav 1818. - 1865.
     • A.1.7.4. HR-DARI-0904 Kotarsko povjerenstvo za zemljišno rasterećenje Volosko 1851.-1852.
       uskoro više informacija
     • A.1.7.4. HR-DARI-0915 Kotarsko povjerenstvo Fünfenberg 1814.-1832.
       uskoro više informacija
   • A.1.7.6. Druga austrijska općinska uprava (1813.-1918.)
    • A.1.7.6. GLAVARSTVA OPĆINA
     • A.1.7.6. HR-DARI-0024 Glavarstvo općine Baška
     • A.1.7.6. HR-DARI-0026 Glavarstvo općine Kastav
     • A.1.7.6. HR-DARI-0027 Glavarstvo općine Lovran
     • A.1.7.6. HR-DARI-0029 Glavarstvo općine Volosko-Opatija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0033 Glavarstvo općine Veli Lošinj
     • A.1.7.6. HR-DARI-0039 Glavarstvo općine Veprinac
     • A.1.7.6. HR-DARI-0433 Glavarstvo općine Dubašnica
     • A.1.7.6. HR-DARI-0469 Glavarstvo općine Cres
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0473 Glavarstvo općine Osor 1813 - 1918
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0476 Općinsko upraviteljstvo Rab 1813 - 1918
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0607 Glavarstvo općine Vrbnik 1839 - 1918
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-1243 Glavarstvo općine Punat 1866. - 1912.
    • A.1.7.6. LUČKA UPRAVA
     • A.1.7.6. HR-DARI-0302 Lučka ispostava Volosko
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0513 Lučki i pomorsko zdravstveni ured Baška 1863 - 1918
       uskoro više informacija
    • A.1.7.6. MJESNA ŠKOLSKA VIJEĆA
     • A.1.7.6. HR-DARI-0043 Mjesno školsko vijeće Volosko-Opatija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0287 Mjesno školsko vijeće u Baški
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0288 Mjesno školsko vijeće Veli Lošinj
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0631 Mjesno školsko vijeće Kastav 1901 - 1921
       uskoro više informacija
     • A.1.7.6. HR-DARI-0634 Mjesno školsko vijeće Veprinac 1895 - 1921
       uskoro više informacija
 • A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.
  • A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848.-1918.)
   • A.2.2.1 Središnja državna tijela mađarske uprave (1848.-1918.)
    • A.2.2.1 UPRAVNE USTANOVE PRI SREDIŠNJIMA DRŽAVNIM TIJELIMA
     • A.2.2.1 HR-DARI-0064 Papinski konzulat u Rijeci
   • A.2.2.3. Županijska, oblasna i okružna uprava (1848.-1918.)
    • A.2.2.3. HR-DARI-0006 Županijska oblast u Rijeci
    • A.2.2.3. HR-DARI-0850 Nadzorništvo za pučke škole Županije riječke u Rijeci 1875 - 1886
      uskoro više informacija
   • A.2.2.4. Kotarska uprava (1848.-1918.)
    • A.2.2.4. HR-DARI-0445 Kotarska oblast u (Novom) Crikvenici
      uskoro više informacija
    • A.2.2.4. LUČKI UREDI
     • A.2.2.4. HR-DARI-0047 Lučka kapetanija Bakar
     • A.2.2.4. HR-DARI-0292 Lučki ured Crikvenica
       uskoro više informacija
     • A.2.2.4. HR-DARI-0600 Povjerenstva za zemljišne knjige kotara Crikvenica 1858 – 1859
       uskoro više informacija
   • A.2.2.5. Gradska uprava (1848.-1918.)
    • A.2.2.5. HR-DARI-0021 Gradsko poglavarstvo Bakar
    • A.2.2.5. HR-DARI-0419 Imovna općina bivšeg municipija grada Bakra
      uskoro više informacija
    • A.2.2.5. HR-DARI-0446 Ispostava pograničnog redarstvenog satništva u Novom
      uskoro više informacija
   • A.2.2.6. Općinska uprava (1848.-1918.)
    • A.2.2.6. UPRAVNE OPĆINE
     • A.2.2.6. HR-DARI-0034 Upravna oćina Crikvenica
     • A.2.2.6. HR-DARI-0035 Upravna općina Kraljevica
     • A.2.2.6. HR-DARI-0036 Upravna općina Novi
     • A.2.2.6. HR-DARI-0037 Općinsko poglavarstvo Selce
     • A.2.2.6. HR-DARI-0468 Gradski porezni i blagajnički ured u Bakru 1872 – 1925
       uskoro više informacija
     • A.2.2.6. HR-DARI-0518 Lučka kapetanija Crikvenica. Ispostava Selce 1898 – 1918
       uskoro više informacija
     • A.2.2.6. HR-DARI-0542 Upravna općina Sušak 1888 – 1918
       uskoro više informacija
     • A.2.2.6. HR-DARI-0952 Upravna općina Krasica 1915.
       uskoro više informacija
  • A.2.3. Mađarska uprava u Rijeci i Međimurju (1861.-1918.)
   • A.2.3.1. Središnja državna tijela (1861.-1918.)
    • A.2.3.1. UPRAVNE USTANOVE PRI SREDIŠNJIMA DRŽAVNIM TIJELIMA
     • A.2.3.1. HR-DARI-0065 Talijanski konzulat u Rijeci
   • A.2.3.2. Mađarska pokrajinska uprava (1861.-1918.)
    • A.2.3.2. HR-DARI-0007 Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje
    • A.2.3.2. HR-DARI-0046 Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci
   • A.2.3.5. Mađarska gradska uprava (1861.-1918.)
    • A.2.3.5. GRADSKA POGLAVARSTVA
     • A.2.3.5. HR-DARI-0022 Gradsko poglavarstvo Rijeka
     • A.2.3.5. HR-DARI-0042 Školsko vijeće Rijeka
     • A.2.3.5. HR-DARI-0048 Lučka kapetanija Rijeka
     • A.2.3.5. HR-DARI-0052 Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti
 • A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.
  • A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.)
   • A.3.1.1. Središnja državna tijela (1918.-1941.)
    • A.3.1.1. HR-DARI-0067 Talijanski konzulat u Sušaku
    • A.3.1.1. HR-DARI-0717 Pomorski odjel Ministarstva prometa emigrantske vlade Kr.Jugoslavije 1942 – 1944
      uskoro više informacija
    • A.3.1.1. HR-DARI-0719 Generalna direkcija brodarstva Jugoslavije - London 1945
      uskoro više informacija
   • A.3.1.2. Pokrajinska uprava (1918.-1841.)
    • A.3.1.2. HR-DARI-0305 Pomorska građevinska sekcija Sušak
      uskoro više informacija
   • A.3.1.4. Kotarska uprava (1918.-1841.)
    • A.3.1.4. KOTARSKE OBLASTI
     • A.3.1.4. HR-DARI-0013 Kotarsko (sresko) načelstvo Crikvenica
     • A.3.1.4. HR-DARI-0014 Kotarska oblast Novi
     • A.3.1.4. HR-DARI-0056 Kotarski građevinski ured Sušak
     • A.3.1.4. HR-DARI-0281 Kotarski odbor Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba Krk
       uskoro više informacija
     • A.3.1.4. HR-DARI-0849 Kotarska oblast Kastav 1924. - 1941.
       uskoro više informacija
     • A.3.1.4. HR-DARI-0984 Kotarska ispostava Kastav 1921.-1924.
       uskoro više informacija
     • A.3.1.4. HR-DARI-1074 Porezna uprava Bakar 1935.-1940.
     • A.3.1.4. HR-DARI-SCSE-0014 Redarstveno povjereništvo u Senju
       uskoro više informacija
   • A.3.1.5. Gradska uprava (1918.-1841.)
    • A.3.1.5. HR-DARI-0023 Gradsko poglavarstvo Sušak
    • A.3.1.5. HR-DARI-0058 Gradski građevni ured Sušak
    • A.3.1.5. HR-DARI-0294 Lučka kapetanija prvog reda Sušak
      uskoro više informacija
    • A.3.1.5. HR-DARI-0455 Porezna uprava u Crikvenici
      uskoro više informacija
    • A.3.1.5. HR-DARI-0467 Gradsko redarstvo Bakar 1919 – 1929
      uskoro više informacija
    • A.3.1.5. HR-DARI-0748 Porezna uprava u Sušaku 1927 – 1945
      uskoro više informacija
    • A.3.1.5. HR-DARI-0958 Gradsko poglavarstvo Bakar 1925.-1941.
      uskoro više informacija
   • A.3.1.6. Općinska uprava (1918.-1841.)
    • A.3.1.6. OPĆINE
     • A.3.1.6. HR-DARI-0038 Općina vrbnička
     • A.3.1.6. HR-DARI-0452 Općina Crikvenica
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0459 Općina Kraljevičko-Šmrička
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0477 Općina rapska 1918 – 1941
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0465 Općina Selce
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0489 Općina novljanska
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0535 Općina dubašljanska 1918 - 1945
     • A.3.1.6. HR-DARI-0604 Općina bašćanska 1919 – 1941
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0606 Općina kastavska 1919 – 1940
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0654 Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo 1923 – 1941
     • A.3.1.6. HR-DARI-0953 Općina krasička 1923., 1932., 1940.
       uskoro više informacija
    • A.3.1.6. LUČKE KAPETANIJE
     • A.3.1.6. HR-DARI-0295 Lučka kapetanija drugog reda Crikvenica
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0296 Lučka kapetanija drugog reda Krk
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0490 Lučka kapetanija II reda Bakar 1918 – 1941
       uskoro više informacija
    • A.3.1.6. LUČKA ZASTUPNIŠTVA
     • A.3.1.6. HR-DARI-0297 Lučko zastupništvo Baška
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0298 Lučko zastupništvo Selce
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0300 Lučko zastupništvo Punat
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0301 Lučko zastupništvo Šilo
       uskoro više informacija
     • A.3.1.6. HR-DARI-0303 Lučko zastupništvo Vrbnik
       uskoro više informacija
   • A.3.1.7. Mjesna uprava (1918.-1941.)
    • A.3.1.7. HR-DARI-1150 Mjesni školski odbor Zamet 1929 - 1935.
      uskoro više informacija
  • A.3.2. Talijanska uprava na području Istre i dijelu Dalmacije (1918.-1943.)
   • A.3.2.1. Središnja državna tijela talijanske uprave (1918.-1943.)
    • A.3.2.1. HR-DARI-0003 Privremene vlade u Rijeci
    • A.3.2.1. HR-DARI-0060 Komitet nacionalne obrane Rijeka
    • A.3.2.1. HR-DARI-0066 Konzulat Nezavisne Države Hrvatske
    • A.3.2.1. HR-DARI-0068 Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci
    • A.3.2.1. HR-DARI-1108 Riječka kvestura 1919.-1924.
      uskoro više informacija
   • A.3.2.2. Talijanska pokrajinska uprava (1918.-1943.)
    • A.3.2.2. HR-DARI-0008 Riječka prefektura
    • A.3.2.2. POKRAJINSKE UPRAVE
     • A.3.2.2. HR-DARI-0012 Pokrajinska administracija Istre
     • A.3.2.2. HR-DARI-0565 Pokrajinska administracija Kvarnera 1924 – 1944
       uskoro više informacija
    • A.3.2.2. KVESTURE
     • A.3.2.2. HR-DARI-0053 Riječka kvestura
     • A.3.2.2. HR-DARI-0539 Pulska kvestura 1930-ih
       uskoro više informacija
    • A.3.2.2. POKRAJINSKI UREDI
     • A.3.2.2. HR-DARI-0062 Financijska intendantura u Rijeci
     • A.3.2.2. HR-DARI-0561 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Pokrajinski prehrambeni odjel 1941 – 1943
       uskoro više informacija
     • A.3.2.2. HR-DARI-0050 Nacionalna šumska milicija Rijeka
     • A.3.2.2. HR-DARI-0055 Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci
     • A.3.2.2. HR-DARI-0044 Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
   • A.3.2.3. Talijanska županijska, oblasna i okružna uprava (1918.-1943.)
    • A.3.2.3. HR-DARI-0020 Izvanredni komesarijat Kastva
    • A.3.2.3. HR-DARI-0289 Okružni pomorski ured Cres
      uskoro više informacija
    • A.3.2.3. HR-DARI-0290 Okružni pomorski ured Mali Lošinj
      uskoro više informacija
    • A.3.2.3. HR-DARI-1009 Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču 1922.
      uskoro više informacija
   • A.3.2.4. Talijanska kotarska uprava (1918.-1943.)
    • A.3.2.4. HR-DARI-0291 Lučka kapetanija Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.3.2.4. HR-DARI-0306 Kotarske opskrbne službe u Voloskom i Opatiji
      uskoro više informacija
    • A.3.2.4. GRAĐANSKA POVJERENIŠTVA
     • A.3.2.4. HR-DARI-0438 Građansko povjereništvo Mali Lošinj
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-0616 Građansko povjereništvo za politički kotar Volosko - Opatija 1919 – 1922
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-1008 Građansko povjereništvo za kotar Poreč 1919.-1921.
     • A.3.2.4. HR-DARI-0623 Građansko povjereništvo za politički kotar Podgrad 1919 – 1922
       uskoro više informacija
    • A.3.2.4. POTPREFEKTURE
     • A.3.2.4. HR-DARI-0439 Podprefektura Mali Lošinj
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-0617 Podprefektura Volosko 1923 – 1926
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-0624 Podprefektura Postojna 1922 – 1923
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-0442 Kotarski odbor Narodnog vijeća SHS Volosko-Opatija
       uskoro više informacija
     • A.3.2.4. HR-DARI-0622 Ured za prikupljanje političkih informacija. Sabirni centar Podgrad 1919
       uskoro više informacija
   • A.3.2.5. Talijanska gradska uprava (1918.-1943.)
    • A.3.2.5. OPĆINE
     • A.3.2.5. HR-DARI-0959 Gradsko poglavarstvo Bakar 1941.-1944.
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0470 Općina Cres 1918 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0924 Općina Mali Lošinj 1923.-1944.
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0472 Općina Opatija 1918 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0541 Općina Rijeka 1918 – 1945
       uskoro više informacija
    • A.3.2.5. KARABINJERSKI VODOVI
     • A.3.2.5. HR-DARI-0636 Karabinjerski vod Opatija 1935 – 1942
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0538 Karabinjerski vod Pazin 1920-ih i 1930-ih
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0411 Povjerenstvo javne sigurnosti Opatija
       uskoro više informacija
    • A.3.2.5. REGISTARSKI UREDI
     • A.3.2.5. HR-DARI-0126 Registarski uredi u Cresu i Lošinju
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0307 Registarski ured Opatija
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0724 Registarski ured Rijeka 1930-ih i 1940-ih
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0059 Matični ured Rijeka
    • A.3.2.5. GRADSKI UREDI
     • A.3.2.5. HR-DARI-0045 Didaktičko ravnateljstvo Opatija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0054 Općinsko redarstvo Volosko-Opatija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0521 Općinske opskrbne službe u Voloskom i Opatiji 1916 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.3.2.5. HR-DARI-0061 Općinsko računovodstvo Rijeka
     • A.3.2.5. HR-DARI-0057 Tehnički uredi grada Rijeke
    • A.3.2.5. HR-DARI-0558 Ured za pomoć nezaposlenima 1919 – 1924
      uskoro više informacija
   • A.3.2.6. Talijanska općinska uprava (1918.-1943.)
    • A.3.2.6. OPĆINE
     • A.3.2.6. HR-DARI-0449 Općina Brseč
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0471 Općina Lovran 1918 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0028 Općina Matulji
     • A.3.2.6. HR-DARI-0448 Općina Mošćenička Draga
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0474 Općina Osor 1918 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0487 Općina Veli Lošinj
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0608 Općina Veprinac 1918 – 1931
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0874 Općina Vodnjan 1929 - 1943.
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0621 Izvanredni povjerenik za općinu Podgrad 1919 – 1921
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0651 Didaktičko ravnateljstvo Lovran 1924 – 1932
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0626 Povjerenstvo javne sigurnosti Matulji 1923
       uskoro više informacija
     • A.3.2.6. HR-DARI-0299 Obalsko izaslanstvo Mošćenička Draga
       uskoro više informacija
   • A.3.2.7. MJESNA ŠKOLSKA VIJEĆA
    • A.3.2.7. HR-DARI-1166 Mjesno školsko vijeće Cres 1919.-1924.
 • A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.
  • A.4.1. Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.)
   • A.4.1.3. Županijska, oblasna i okružna uprava NOP-a (1941.-1945.)
    • A.4.1.3. OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
     • A.4.1.3. HR-DARI-0546 Okružni narodni odbor za Gorski kotar - Delnice 1943 – 1946
       uskoro više informacija
     • A.4.1.3. HR-DARI-0308 Okružni narodnooslobodilački odbor Rijeka
       uskoro više informacija
     • A.4.1.3. HR-DARI-0545 Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje - Sušak 1943 – 1946
       uskoro više informacija
   • A.4.1.4. Kotarska uprava NOP-a (1941.-1945.)
    • A.4.1.4. KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
     • A.4.1.4. HR-DARI-0070 Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk
     • A.4.1.4. HR-DARI-0309 Kotarski narodnooslobodilački odbor Lovran
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0522 Kotarski narodnooslobodilački odbor Opatija 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0581 Kotarski narodnooslobodilački odbor Crikvenica 1943 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0582 Kotarski narodnooslobodilački odbor Čabar 1944 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0583 Kotarski narodnooslobodilački odbor Delnice 1943 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0584 Kotarski narodnooslobodilački odbor Novi 1944 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0585 Kotarski narodnooslobodilački odbor Vrbovsko 1942 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0598 Kotarski narodnooslobodilački odbor Fužine 1944 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0599 Kotarski narodnooslobodilački odbor Kastav 1944 – 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0806 Kotarski narodnooslobodilački odbor Kraljevica 1944/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0807 Kotarski narodnooslobodilački odbor Rab - Pag 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0808 Kotarski narodnooslobodilački odbor Rijeka 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0809 Kotarski narodnooslobodilački odbor Senj 1944/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-SCSE-0006 Narodnooslobodilački odbor kotara Senj
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0810 Kotarski narodnooslobodilački odbor Sušak 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.4. HR-DARI-0293 Lučka kapetanija Senj
       uskoro više informacija
   • A.4.1.5. Gradska uprava NOP-a (1941.-1945.)
    • A.4.1.5. GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
     • A.4.1.5. HR-DARI-0597 Gradski narodnooslobodilački odbor Opatija 1945
       uskoro više informacija
   • A.4.1.6. Općinska uprava NOP-a (1941.-1945.)
    • A.4.1.6. OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
     • A.4.1.6. HR-DARI-0071 Općinski narodnooslobodilački odbor Fužine
     • A.4.1.6. HR-DARI-0072 Općinski narodnooslobodilački odbor Srpske Moravice
     • A.4.1.6. HR-DARI-0073 Općinski narodnooslobodilački odbor Vrbnik
     • A.4.1.6. HR-DARI-0074 Općinski narodnooslobodilački odbor Crni Lug
     • A.4.1.6. HR-DARI-0310 Općinski narodnooslobodilački odbor Brseč
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0311 Općinski narodnooslobodilački odbor Jurdani
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0313 Općinski narodnooslobodilački odbor Matulji
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0315 Općinski narodnooslobodilački odbor Veprinac
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0316 Općinski narodnooslobodilački odbori u crikveničkom i vinodolskom kraju
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0450 Općinski narodnooslobodilački odbor Dubašnica
     • A.4.1.6. HR-DARI-0451 Općinski narodnooslobodilački odbor Poljica
     • A.4.1.6. HR-DARI-0464 Općinski narodnooslobodilački odbor Selce
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0637 Općinski narodnooslobodilački odbor Delnice
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0656 Općinski narodnooslobodilački odbor Punat 1943 - 1946
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-657 Općinski narodnooslobodilački odbor Dobrinj 1944 - 1945
     • A.4.1.6. HR-DARI-658 Općinski narodnooslobodilački odbor Baška 1944 - 1945
     • A.4.1.6. HR-DARI-659 Općinski narodnooslobodilački odbor Omišalj 1944 - 1945
     • A.4.1.6. HR-DARI-0662 Općinski narodnooslobodilački odbor Veli Lošinj 1943
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0811 Općinski narodnooslobodilački odbor Grižane - Belgrad 1942/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0812 Općinski narodnooslobodilački odbor Skrad 1943/1953?
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0813 Općinski narodnooslobodilački odbor Podstene 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0814 Općinski narodnooslobodilački odbor Tribalj 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0815 Općinski narodnooslobodilački odbor Bribir 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0816 Općinski narodnooslobodilački odbor Crikvenica 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0817 Općinski narodnooslobodilački odbor Čabar 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0853 Općinski narodnooslobodilački odbor Brod na Kupi 1943
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0854 Općinski narodnooslobodilački odbor Brod Moravice 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0855 Općinski narodnooslobodilački odbor Drivenik 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0856 Općinski narodnooslobodilački odbor Gerovo 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0857 Općinski narodnooslobodilački odbor Kastav, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0858 Općinski narodnooslobodilački odbor Kostelj, 1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0859 Općinski narodnooslobodilački odbor Krmpote, 1944/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0860 Općinski narodnooslobodilački odbor Ledenice, 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0861 Općinski narodnooslobodilački odbor Lokve, 1944/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0862 Općinski narodnooslobodilački odbor Mrkopalj, 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0863 Općinski narodnooslobodilački odbor Novi, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0864 Općinski narodnooslobodilački odbor Ravna Gora, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0865 Općinski narodnooslobodilački odbor Sveta Jelena (Crikvenica), 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0866 Općinski narodnooslobodilački odbor Sveti Jakov (Šiljevica), 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0867 Općinski narodnooslobodilački odbor Vrata, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0868 Općinski narodnooslobodilački odbor Zamet, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0869 Općinski narodnooslobodilački odbor Prezid, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0870 Općinski narodnooslobodilački odbor Plešca, 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-0908 Općinski narodnooslobodilački odbor Rab 1943.-1944.
       uskoro više informacija
     • A.4.1.6. HR-DARI-1082 Općinski narodnooslobodilački odbor Lovran 1944.-1945
       uskoro više informacija
   • A.4.1.7. Mjesna uprava NOP-a (1941.-1945.)
    • A.4.1.7. MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI
     • A.4.1.7. HR-DARI-0075 Seoski narodnooslobodilački odbor Vrata
     • A.4.1.7. HR-DARI-0317 Mjesni i seoski narodnooslobodilački odbori u okruzima Buzet i Rijeka
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0818 Mjesni narodnooslobodilački odbor Crikvenica 1942/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0819 Gradski narodnooslobodilački odbor Rijeka 1944/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0820 Gradski narodnooslobodilački odbor Sušak 1943/1945
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0821 Mjesni/seoski narodnooslobodilački odbori u crikveničkom i vinodolskom kraju 1943/1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0822 Mjesni/seoski narodnooslobodilački odbori u Gorskom Kotaru 1944
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0909 Seoski narodnooslobodilački odbor Barbat 1943.-1945.
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-0956 Mjesni narodnooslobodilački odbor Bakar 1944.-1945.
       uskoro više informacija
     • A.4.1.7. HR-DARI-SCSE-0013 Mjesni narodnooslobodilački odbor Krivi put
       uskoro više informacija
  • A.4.2. Nezavisna Država Hrvatske (1941.-1945.)
   • A.4.2.1. Središnja upravna tijela NDH (1941.-1945.)
    • A.4.2.1. HR-DARI-0360 Ustaška nadzorna služba
      uskoro više informacija
   • A.4.2.4. Kotarska uprava NDH (1941.-1945.)
    • A.4.2.4. HR-DARI-0447 Kotarska oblast Crikvenica
      uskoro više informacija
    • A.4.2.4. HR-DARI-0589 Lučko poglavarstvo Crikvenica 1941 – 1945
      uskoro više informacija
    • A.4.2.4. HR-DARI-0595 Pomorsko - građevni odsjek Crikvenica 1941 – 1945
      uskoro više informacija
   • A.4.2.6. Općinska uprava NDH (1941.-1945.)
    • A.4.2.6. HR-DARI-0453 Općina Crikvenica
      uskoro više informacija
    • A.4.2.6. HR-DARI-0458 Općina Selce
      uskoro više informacija
    • A.4.2.6. HR-DARI-0460 Općina Kraljevica-Šmrika
      uskoro više informacija
    • A.4.2.6. HR-DARI-0591 Lučka postaja Selce Hrvatsko 1941 – 1945
      uskoro više informacija
  • A.4.3. Okupacijske vlasti (1941.-1943.)
   • A.4.3. Talijanske okupacijske oblasti (1941.-1943.)
    • A.4.3.4. Kotarska uprava
     • A.4.3.4. HR-DARI-1145 Didaktičko ravnateljstvo Sušak
    • A.4.3.5. Gradska uprava okupacijskih vlasti (1941.-1943.)
     • A.4.3.5. HR-DARI-0478 Građansko povjerenstvo Raba 1941 – 1945
       uskoro više informacija
    • A.4.3.6. Općinska uprava okupacijskih vlasti (1941.-1943.)
     • A.4.3.6. OPĆINE
      • A.4.3.6. HR-DARI-0543 Općina Sušak 1941 – 1945
        uskoro više informacija
      • A.4.3.6. HR-DARI-0601 Općina Dubašnica 1941 – 1945
      • A.4.3.6. HR-DARI-0605 Općina Baška 1941 – 1945
        uskoro više informacija
      • A.4.3.6. HR-DARI-0653 Općina Punat 1941 – 1944
      • A.4.3.6. HR-DARI-0660 Općina Omišalj 1940 – 1942
        uskoro više informacija
      • A.4.3.6. HR-DARI-0781 Općina Vrbnik 1941
        uskoro više informacija
     • A.4.3.6. LUČKE POSTAJE
      • A.4.3.6. HR-DARI-0592 Lučka postaja Punat 1941 – 1945
        uskoro više informacija
      • A.4.3.6. HR-DARI-0593 Lučka postaja Šilo 1941 – 1945
        uskoro više informacija
      • A.4.3.6. HR-DARI-0594 Lučka postaja Vrbnik 1941 – 1946
        uskoro više informacija
 • A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.
  • A.5.1. Središnja državna tijela (1945.-1990.)
   • A.5.1. HR-DARI-0194 Generalna direkcija pomorskih brodogradilišta u Rijeci
     uskoro više informacija
   • A.5.1. HR-DARI-0198 Generalna direkcija trgovačke mornarice
     uskoro više informacija
   • A.5.1. HR-DARI-0695 Delegat Ministarstva financija NRH Anton Huber - Rijeka 1945 – 1951
     uskoro više informacija
   • A.5.1. HR-DARI-0718 Jugoslavenski pomorski ured u Londonu 1945 – 1947
     uskoro više informacija
   • A.5.1. HR-DARI-0720 Direkcija pomorske plovidbe Split 1945 – 1947
     uskoro više informacija
   • A.5.1. HR-DARI-1132 Građevinska sekcija Sušak 1947.-1948.
  • A.5.3. Županijska, oblasna i okružna uprava (1945.-1990)
   • A.5.3. HR-DARI-0076 Oblasni narodni odbor Rijeka
   • A.5.3. HR-DARI-0077 Okružni narodni odbor primorsko goranski – Sušak
   • A.5.3. HR-DARI-0318 Zajednica općina Rijeka
     uskoro više informacija
   • A.5.3. HR-DARI-0750 Uprava Pomorske oblasti Sjevernog Jadrana 1948 – 1951
     uskoro više informacija
   • A.5.3. HR-DARI-0888 Uprava za geodetsku službu Rijeka 1950, 1952.
     uskoro više informacija
   • A.5.3. OKRUŽNE KOMISIJE
    • A.5.3. HR-DARI-0105 Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina – Sušak
    • A.5.3. HR-DARI-0437 Okružna komisija za Gorski kotar za utvrđivanje ratnih zločina – Delnice
      uskoro više informacija
  • A.5.4. Kotarska uprava (1945.-1990.)
   • A.5.4. KOTARSKI NARODNI ODBORI
    • A.5.4. HR-DARI-0069 Kotarski narodni odbor Fužine
    • A.5.4. HR-DARI-0080 Kotarski narodni odbor Čabar
    • A.5.4. HR-DARI-0083 Kotarski narodni odbor Novi
    • A.5.4. HR-DARI-0084 Kotarski narodni odbor Vrbovsko
    • A.5.4. HR-DARI-0319 Kotarski narodni odbor Opatija
    • A.5.4. HR-DARI-0417 Kotarski narodni odbor Sušak
    • A.5.4. HR-DARI-0418 Kotarski narodni odbor Kastav
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0927 Kotarski narodni odbor Cres 1946.-1947. (ožujak)
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0928 Kotarski narodni odbor Lošinj 1945.-1947. (ožujak)
      uskoro više informacija
   • A.5.4. NARODNI ODBORI KOTARA
    • A.5.4. HR-DARI-0078 Narodni odbor kotara Rijeka
    • A.5.4. HR-DARI-0079 Narodni odbor kotara Crikvenica
    • A.5.4. HR-DARI-0081 Narodni odbor kotara Delnice
    • A.5.4. HR-DARI-0082 Narodni odbor kotara Krk
    • A.5.4. HR-DARI-0416 Narodni odbor kotara Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0929 Narodni odbor kotara Cres - Lošinj 1947. (ožujak) - 1955. (kolovoz)
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-SCSE-0007 Narodni odbor kotara Senj
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-1089 Narodni odbor kotara Pula 1962.
   • A.5.4. KOMISIJE, ZAVODI
    • A.5.4. HR-DARI-0424 Kotarska komisija za ratne štete Sušak
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0779 Komunalni zavod za socijalno osiguranje Rijeka 1950 – 1965
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0825 Šumarski inspektorat Rijeka 1947/1958
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0873 Kotarska agrarna komisija Cres - Lošinj
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-SCSE-0010 Kotarska komisija za ratne štete u Senju
      uskoro više informacija
   • A.5.4. LUČKE KAPETANIJE
    • A.5.4. HR-DARI-0515 Lučka kapetanija Rijeka 1945 – 1952
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0517 Lučka kapetanija Krk 1945 – 1953
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0596 Pomorsko poglavarstvo Sušak 1945 – 1947
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0974 Lučka kapetanija Rab 1890.-1945.
      uskoro više informacija
   • A.5.4. SKUPŠTINE KOTARA
    • A.5.4. HR-DARI-0320 Skupština kotara Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-1090 Skupština kotara Pula 1963.-1963.
   • A.5.4. SKUPŠTINE OPĆINE
    • A.5.4. HR-DARI-0331 Skupština općine Opatija
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0751 Skupština općine Rijeka 1963 – 1982
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0912 Skupština općine Rab 1963.-1987.
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-SCSE-0009 Skupština općine Senj
      uskoro više informacija
   • A.5.4. SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE
    • A.5.4. HR-DARI-0665 USIZ za ceste u Rijeci 1968 – 1990
      uskoro više informacija
    • A.5.4. HR-DARI-0688 SIZ za lokalne i magistralne ceste Opatija 1975 – 1990
      uskoro više informacija
  • A.5.5. Gradska uprava (1945.-1990.)
   • A.5.5. GRADSKI NARODNI ODBORI
    • A.5.5. HR-DARI-0321 Gradski narodni odbor Lovran
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0322 Gradski narodni odbor Opatija
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0323 Gradski narodni odbor Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0586 Gradski narodni odbor Sušak 1945 – 1947
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-SCSE-0011 Narodni odbor grada Senja
      uskoro više informacija
   • A.5.5. NARODNI ODBORI GRADA / Gradske općine
    • A.5.5. HR-DARI-0087 Narodni odbor gradske općine Crikvenica
    • A.5.5. HR-DARI-0088 Narodni odbor gradske općine Delnice
    • A.5.5. HR-DARI-0089 Narodni odbor gradske općine Opatija
    • A.5.5. HR-DARI-0086 Narodni odbor grada Rijeke
    • A.5.5. HR-DARI-0923 Narodni odbor gradske općine Mali Lošinj 1950.-1955.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0930 Narodni odbor općine Cres 1952.-1960.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0931 Narodni odbor općine Mali Lošinj 1955. (rujan) - 1963. (travanj)
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-SCSE-0008 Narodni odbor općine Senj
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0932 Skupština općine Cres - Lošinj 1963. (lipanj) - 1993. (veljača)
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-SCSE-0016 Skupština općine Crikvenica
      uskoro više informacija
   • A.5.5. KOMISIJE
    • A.5.5. HR-DARI-0106 Gradska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Rijeci
    • A.5.5. HR-DARI-0423 Gradska komisija za ratnu štetu – Rijeka
      uskoro više informacija
   • A.5.5. DIREKCIJE
    • A.5.5. HR-DARI-0758 Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka 1951 – 1952
    • A.5.5. HR-DARI-0783 Glavna direkcija poljoprivrednih dobara Rijeka 1949 – 1952
    • A.5.5. HR-DARI-1068 Direkcija za gradska otkupna poduzeća Rijeka 1948.-1952.
   • A.5.5. UREDI/UPRAVE
    • A.5.5. HR-DARI-0109 Likvidacijski ured Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0110 Ured za registraciju stanovništva Rijeka
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0560 Uprava Državnog žitnog fonda. Ispostave u Delnicama, Krku i Rijeci 1949 – 1952
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0746 Zbirni fond "Stambene zajednice u Rijeci" 1954 – 1964
    • A.5.5. HR-DARI-0877 Općinska uprava za katastar Rijeka 1817 - 1983
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0936 Uprava stambene zajednice Mali Lošinj 1953-1965
    • A.5.5. HR-DARI-1032 Zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja općine Rijeka 1971.-1972.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-1126 Zajednica obrazovanja općine Opatija 1968.-1970.
    • A.5.5. HR-DARI-1204 Uprava za turizam i komunalne poslove GNO Mali Lošinj 1952.
    • A.5.5. HR-DARI-1205 Uprava zgrada, zemljišta, javne čistoće i kupališta Mali Lošinj 1953.-1954.
    • A.5.5. HR-DARI-1210 Fond za komunalnu djelatnost općine Mali Lošinj 1965. - /depozit/
      uskoro više informacija
   • A.5.5. LUČKE ISPOSTAVE
    • A.5.5. HR-DARI-0514 Lučka ispostava Baška 1945 – 1963
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0519 Lučka ispostava Selce 1945 – 1953
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0520 Lučka ispostava Šilo 1949 – 1953
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0590 Lučka ispostava Crikvenica 1945 – 1952
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-0772 Lučka ispostava Omišalj 1945 – 1989
      uskoro više informacija
   • A.5.5. SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE
    • A.5.5. HR-DARI-1030 SIZ odgoja i osnovnog obrazovanja općine Rijeka 1981.-1988.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-1031 SIZ društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Rijeka 1975.-1990.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-1038 Samoupravna interesna zajednica stambeno-komunalnih djelatnosti Rijeka 1979.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-1277 Samoupravna interesna zajednica za ceste općine Cres-Lošinj 1986.-1991.
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-1080 Samoupravna interesna zajednica stambeno-komunalnih djelatnosti općine Opatija oko 1975.-1988.
    • A.5.5. HR-DARI-1207 SIZ za stambeno - komunalnu djelatnost općine Cres - Lošinj
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-SCSE-0019 Stambena zajednica Crikvenica
      uskoro više informacija
    • A.5.5. HR-DARI-SCSE-0024 Samoupravne interesne zajednice Senja 1974.-1990.
      uskoro više informacija
  • A.5.6. Općinska uprava (1945.-1990.)
   • A.5.6. NARODNI ODBORI OPĆINA
    • A.5.6. HR-DARI-0085 Narodni odbor općine Crikvenica
    • A.5.6. HR-DARI-0093 Narodni odbor općine Baška
    • A.5.6. HR-DARI-0094 Narodni odbor općine Dobrinj
    • A.5.6. HR-DARI-0095 Narodni odbor općine Omišalj
    • A.5.6. HR-DARI-0096 Narodni odbor općine Punat
    • A.5.6. HR-DARI-0097 Narodni odbor općine Vrbnik
    • A.5.6. HR-DARI-0324 Narodni odbor općine Bakar
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0325 Narodni odbor općine Kraljevica
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0326 Narodni odbor općine Lovran
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-SCSE-0001 Narodni odbor općine Novi Vinodolski
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0327 Narodni odbor općine Opatija
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-SCSE-0012 Narodni odbor općine Sv. Juraj
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0328 Narodni odbor općine Stari Grad
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0329 Narodni odbor općine Sušak
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0330 Narodni odbor općine Zamet
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0332 Narodni odbor općine Matulji
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0434 Narodni odbor općine Dubašnica
    • A.5.6. HR-DARI-0610 Narodni odbor općine Jelenje 1946 – 1954
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0652 Narodni odbor općine Krk 1955 – 1960
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0911 Narodni odbor općine Rab 1958.-1963.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-1014 Narodni odbor općine Mošćenička Draga 1952.-1955.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-1154 Narodni odbor općine Delnice 1955. - 1959.
    • A.5.6. HR-DARI-1247 Narodni odbor općine Kastav 1952. - 1955.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-SCSE-0020 Općinski fond za stambenu izgradnju Crikvenica
      uskoro više informacija
   • A.5.6. LUČKE ISPOSTAVE
    • A.5.6. HR-DARI-0889 Lučka ispostava Jablanac 1945.-1983.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0916 Lučka ispostava Mali Lošinj 1958.-1974.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0917 Lučka ispostava Cres 1945.-1974.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0968 Lučka ispostava Punat 1946.-1963.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0969 Lučka ispostava Mošćenička Draga 1962.-1970.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0970 Lučka ispostava Opatija 1941.-1973.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0971 Lučka ispostava Kraljevica 1941.-1983.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0972 Lučka ispostava Rab 1945.-1985.
      uskoro više informacija
    • A.5.6. HR-DARI-0973 Obalno izaslanstvo Lovran 1944.-1946.
      uskoro više informacija
   • A.5.6. SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE
    • A.5.6. HR-DARI-1202 OSIZ odgoja i osnovnog obrazovanja "Mlaka" - Rijeka 1974. - 1989.
  • A.5.7. Mjesna uprava (1945.-1990.)
   • A.5.7. NARODNI ODBORI RAJONA
    • A.5.7. HR-DARI-0090 Narodni odbor I. Rajona
    • A.5.7. HR-DARI-0091 Narodni odbor II. Rajona – Rijeka
    • A.5.7. HR-DARI-0092 Narodni odbor III. Rajona – Rijeka
   • A.5.7. MJESNI NARODNI ODBORI
    • A.5.7. HR-DARI-0098 Mjesni narodni odbor Draga Baška
    • A.5.7. HR-DARI-0099 Mjesni narodni odbor Gabonjin
    • A.5.7. HR-DARI-0100 Mjesni narodni odbor Kras
    • A.5.7. HR-DARI-0101 Mjesni narodni odbor Polje
    • A.5.7. HR-DARI-0102 Mjesni narodni odbor Selce
    • A.5.7. HR-DARI-0103 Mjesni narodni odbor Sužan
    • A.5.7. HR-DARI-0104 Mjesni narodni odbor Veli Lošinj
    • A.5.7. HR-DARI-0312 Mjesni narodni odbor Dobrinj 1947.1952.
    • A.5.7. HR-DARI-0314 Općinski narodnooslobodilački odbor Mošćenice
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0333 Mjesni narodni odbor Poljane
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0334 Mjesni narodni odbor Tuliševica
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0335 Mjesni narodni odbor Učka
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0435 Mjesni narodni odbor Poljica
    • A.5.7. HR-DARI-0580 Mjesni narodni odbor Crni Lug 1946 – 1947
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0611 Mjesni narodni odbor Grobnik 1947 – 1952
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0612 Mjesni narodni odbor Cernik - Čavle 1947
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0876 Mjesni narodni odbor Dubašnica 1946 - 1952
    • A.5.7. HR-DARI-0878 Mjesni narodni odbor Mošćenice 1945. - 1950.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0879 Mjesni narodni odbor Mošćenička Draga 1945. - 1949.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0881 Mjesni narodni odbor Draga 1945.-1946.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0895 Mjesni narodni odbor Marinići 1946. - 1951.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0925 Mjesni narodni odbor Ilovik 1950.-1951.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0926 Mjesni narodni odbor Unije 1949.-1952.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0939 Mjesni narodni odbor Mali Lošinj 1947.-1949.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0957 Mjesni narodni odbor Bakar 1945.-1950.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0975 Mjesni narodni odbor Brseč 1947.-1952.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1013 Mjesni narodni odbor Punat 1945.-1952.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1083 Mjesni narodni odbor Vrbnik 1945.-1952.
    • A.5.7. HR-DARI-1164 Mjesni narodni odbor Baška 1945.-1952.
    • A.5.7. HR-DARI-1189 Mjesni narodni odbor Omišalj 1945.-1952.
    • A.5.7. HR-DARI-1215 Mjesni narodni odbor Jurandvor 1945. - 1946.
    • A.5.7. HR-DARI-1245 Mjesni narodni odbor Sveti Matej 1945. - 1952.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1246 Mjesni narodni odbor Kastav 1945. - 1952.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1249 Mjesni narodni odbor Marčelji
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1250 Mjesni narodni odbor Saršoni
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-SCSE-0005 Mjesni narodni odbor Gornji Zagon
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-SCSE-0039 Mjesni narodni odbor Crikvenica 1945.-1950.
      uskoro više informacija
   • A.5.7. MJESNI UREDI
    • A.5.7. HR-DARI-0896 Mjesni ured Kastav 1958.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-SCSE-0003 Mjesni ured Krmpote
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0976 Mjesni ured Mošćenička Draga 1955.-1984.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-SCSE-0002 Mjesni ured Novi Vinodolski
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1022 Mjesni ured Punat 1955. - 1986.
    • A.5.7. HR-DARI-1072 Mjesni ured Baška 1955.-1957.
    • A.5.7. HR-DARI-1077 Mjesni ured Lovran 1956.-1958., 1969.-1974.
    • A.5.7. HR-DARI-1186 Mjesni ured Dobrinj 1955. - 1957.
    • A.5.7. HR-DARI-1190 Mjesni ured Omišalj 1955.-1957.
    • A.5.7. HR-DARI-1208 Mjesni ured Vrbnik 1955.-1957.
    • A.5.7. HR-DARI-1222 Mjesni ured Matulji - Jurdani 1957. - 1992. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1298 Mjesni ured Gerovo
    • A.5.7. HR-DARI-1299 Mjesni ured Klana
   • A.5.7. MJESNE ZAJEDNICE
    • A.5.7. HR-DARI-0978 Mjesna zajednica Mošćenice 1979.-1980.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-0977 Mjesna zajednica Mošćenička Draga 1973.-1993.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-SCSE-0004 Mjesna zajednica Novi Vinodolski
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1023 Mjesna zajednica Punat 1972.-1983.
      uskoro više informacija
    • A.5.7. HR-DARI-1073 Mjesna zajednica Lovran 1968.-1993.
    • A.5.7. HR-DARI-1177 Mjesna zajednica Baška 1968.-1994.
    • A.5.7. HR-DARI-1216 Mjesna zajednica Bregi - Matulji - Rukavac 1980. - 1992. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1217 Mjesna zajednica Kras u Šapjanama 1980. - 1993. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1218 Mjesna zajednica Mune 1980. - 1993. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1219 Mjesna zajednica Permani - Jurdani 1979. - 1990. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1221 Mjesna zajednica Žejane 1974. - 1993. /depozit/
    • A.5.7. HR-DARI-1238 Mjesna zajednica Marinići 1974. - 1993.
    • A.5.7. HR-DARI-1239 Mjesna zajednica Viškovo 1967. - 1994.
    • A.5.7. HR-DARI-1248 Mjesna zajednica Kastav
      uskoro više informacija
 • A.6. Uprava i javne službe od 1990.
  • A.6.5. Gradska uprava od 1990.
   • A.6.5. HR-DARI-1120 Grad Rijeka 1992, 1995.
   • A.6.5. HR-DARI-1287 Grad Kastav 1993. - 1997.
     uskoro više informacija
   • A.6.5. HR-DARI-1211 Fond u stambenom i komunalnom gospodarstvu općine Cres - Lošinj 1991.-/dep./
     uskoro više informacija
   • A.6.5. HR-DARI-1214 Grad Mali Lošinj 1983. - 1997. /depozit/
   • A.6.5. HR-DARI-SCSE-0040 Grad Senj 1993. - 2000. /depozit/
     uskoro više informacija
  • A.6.6. Općinska uprava od 1990.
   • A.6.6. HR-DARI-1081 Općina Lovran 1993.-2009.
   • A.6.6. HR-DARI-1228 Općina Matulji
   • A.6.6. HR-DARI-1237 Općina Čavle 1981., 1993.-2005. /depozit/
   • A.6.6. HR-DARI-1241 Općina Punat 1993. - 2004.


 • B. PRAVOSUĐE
 • B.1. Pravosuđe do 1848.
  • B.1.2. Županijski i okružni sudovi do 1848.
   • B.1.2. HR-DARI-0338 Kapetanski sudbeni dvor Rijeka
     uskoro više informacija
  • B.1.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) do 1848.
   • B.1.3. HR-DARI-0114 Magistratski sud Bakar
   • B.1.3. HR-DARI-0120 Magistratski sud Rijeka
   • B.1.3. HR-DARI-0123 Trsatska pravda
     uskoro više informacija
   • B.1.3. HR-DARI-0336 Riječka gradska sudišta
     uskoro više informacija
   • B.1.3. HR-DARI-0337 Pretorilni sud Rijeka
     uskoro više informacija
   • B.1.3. HR-DARI-0492 Pretorilni sud Bakar 1839 - 1850
     uskoro više informacija
   • B.1.3. HR-DARI-0744 Privremeni prvostepeni sud u Buzetu 1797 - 1805
     uskoro više informacija
  • B.1.4. Trgovački sudovi do 1848.
   • B.1.4. HR-DARI-0124 Trgovačko mjenbeno sudište i Pomorski konzulat Rijeka
     uskoro više informacija
  • B.1.6. Posebni sudovi do 1848.
   • B.1.6. HR-DARI-0547 Mirovni sud Veli Lošinj
     uskoro više informacija
  • B.1.8. Javni bilježnici do 1848.
   • B.1.8. HR-DARI-0479 Javni bilježnik Mario Kolić - Rab
     uskoro više informacija
   • B.1.8. HR-DARI-0615 Javni bilježnici Cresa i Lošinja 1545 - 1818
     uskoro više informacija
   • B.1.8. HR-DARI-0823 Javni bilježnici Rijeke 1436 - 1848
     uskoro više informacija
 • B.2. Pravosuđe od 1848. do 1918.
  • B.2.2. Županijski i okružni sudovi (1848.-1918.)
   • B.2.2. HR-DARI-0111 Županijski sud Rijeka
   • B.2.2. HR-DARI-0112 Pokrajinski i okružni sud Rijeka
  • B.2.3. Kotarski sudovi (1861.-1918.)
   • B.2.3. HR-DARI-0116 Kotarski sud Cres
   • B.2.3. HR-DARI-0118 Kotarski sud Lošinj
   • B.2.3. HR-DARI-0119 Kotarski sud Podgrad
   • B.2.3. HR-DARI-0121 Kotarski sud Sušak
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0122 Kotarski sud Volosko-Opatija
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0339 Općinski sud Rijeka
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0405 Kotarski sud u Čabru
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0427 Kotarski sud Rab
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0491 Kotarski sud Bakar 1850 - 1945
     uskoro više informacija
   • B.2.3. HR-DARI-0494 Kotarski sud Rijeka 1836 - 1947
   • B.2.3. HR-DARI-0562 Kotarski sud Krk 1815 - 1945
     uskoro više informacija
  • B.2.6. Posebni sudovi (1848.-1918.)
   • B.2.6. HR-DARI-0493 Mjesni sud Bakar 1871 - 1875
     uskoro više informacija
   • B.2.6. HR-DARI-0342 Arbitražni sud osiguranja radnika Rijeke
     uskoro više informacija
  • B.2.7. Državna odvjetništva/tužiteljstva i pravobraniteljstva (1848.-1918.)
   • B.2.7. HR-DARI-0127 Državno odvjetništvo u Rijeci 1871 - 1918
     uskoro više informacija
  • B.2.8. Javni bilježnici (1848.-1918.)
   • B.2.8. HR-DARI-0040 Bilježnici Cresa i Lošinja
   • B.2.8. HR-DARI-0041 Javni bilježnici Rijeke i okolice
   • B.2.8. HR-DARI-0564 Javni bilježnici na Krku 1911 - 1938
     uskoro više informacija
 • B.3.-B.5. Pravosuđe od 1918. do 1990.
  • B.3.2.-B.5.2. Županijski i okružni sudovi (1918.-1990.)
   • B.3.2.-B.5.2. HR-DARI-0113 Okružni sud Sušak
   • B.3.2.-B.5.2. HR-DARI-0761 Okružni sud Rijeka 1918 - 1947
  • B.3.3.-B.5.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) (1918.-1990.)
   • B.3.3. HR-DARI-SCSE-0025 Kotarski sud Rab 1918.-1941.
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0117 Kotarski sud Kastav
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0760 Kotarski sud Lošinj 1918 - 1929
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0762 Kotarski sud Sušak 1918 - 1941
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0764 Kotarski sud Opatija 1918 - 1942
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0767 Kotarski sud Cres 1918 - 1937
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0768 Kotarski sud Krk 1918 - 1941
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0769 Kotarski sud Bakar 1918 - 1941
     uskoro više informacija
   • B.3.3.-B.5.3. HR-DARI-0770 Kotarski sud Rijeka 1918 - 1947
     uskoro više informacija
  • B.3.6.-B.4.6. Posebni sudovi (1918.-1945.)
   • B.3.6.-B.4.6. HR-DARI-0340 Pomirbeni sudovi u Lovranu, Opatiji i Veprincu
     uskoro više informacija
   • B.3.6.-B.4.6. HR-DARI-0461 Mjesni sud u Kraljevici
     uskoro više informacija
   • B.3.6.-B.4.6. HR-DARI-0544 Gradski disciplinski sud I. stupnja - Sušak
     uskoro više informacija
   • B.3.6.-B.4.6. HR-DARI-0633 Mjesni sud Selce 1909 - 1927
     uskoro više informacija
  • B.3.7. Državna odvjetništva/tužiteljstva i pravobraniteljstva (1848.-1941.)
   • B.3.7. HR-DARI-0765 Kraljevsko odvjetništvo Rijeka 1918 - 1931
     uskoro više informacija
  • B.3.8. Javni bilježnici (1818.-1945.)
   • B.3.8. HR-DARI-0286 Javni bilježnici u Sušaku
     uskoro više informacija
 • B.4. Pravosuđe od 1941. do 1945.
  • B.4.2. Županijski i okružni sudovi (1941.-1945.)
   • B.4.2.1. HR-DARI-0766 Sud Okružnog Narodnooslobodilačkog odbora za Gorski Kotar 1945
     uskoro više informacija
  • B.4.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) (1941.-1945.)
   • B.4.3. HR-DARI-0115 Kotarski sud Hreljin
   • B.4.3. HR-DARI-0763 Kotarski sud Sušak 1941 - 1945
     uskoro više informacija
   • B.4.3. HR-DARI-SCSE-0038 Kotarski sud Rab 1941.-1945.
     uskoro više informacija
 • B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990.
  • B.5.2. Županijski i okružni sudovi (1945.-1990.)
   • B.5.2. HR-DARI-0128 Okružni narodni sud za Hrvatsko primorje
     uskoro više informacija
   • B.5.2. HR-DARI-0343 Narodni okružni sud za Gorski kotar
     uskoro više informacija
   • B.5.2. HR-DARI-0344 Okružni sud Rijeka
     uskoro više informacija
  • B.5.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) (1945.-1990)
   • B.5.3. HR-DARI-0129 Kotarski narodni sud Kastav
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0345 Kotarski narodni sud Novi
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0346 Kotarski sud za kotar Rijeka
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0347 Kotarski sud za grad Rijeka
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0348 Kotarski sud u Rijeci
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0428 Kotarski narodni sud Bakar
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0441 Kotarski narodni sud Čabar
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0443 Kotarski sud Čabar
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0444 Kotarski sud Delnice
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0563 Kotarski narodni sud u Krku 1945 - 1955
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0587 Kotarski narodni sud Sušak 1945 - 1947
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-0838 Općinski sud u Rijeci 1963 - 1990
     uskoro više informacija
   • B.5.3. HR-DARI-1191 Kotarski sud Opatija 1945.-1963.
   • B.5.3. HR-DARI-1192 Općinski sud Opatija 1964.-1985.
   • B.5.3. HR-DARI-SCSE-0026 Kotarski sud Rab 1945.-1962.
     uskoro više informacija
  • B.5.10. Kazneni i odgojni zavodi
   • B.5.10. HR-DARI-SCSE-0037 Kazneno popravni dom "Goli otok" 1954.-1960.
     uskoro više informacija
 • B.6. Pravosuđe od 1990.
  • B.6.8. Javni bilježnici
   • B.6.8. HR-DARI-0966 Javni bilježnik Nenad Bogosavljev 1999.-2000. (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • B.6.8. HR-DARI-1130 Javni bilježnik Velibor Panjković 1995.-2011. (Rijeka - vraćen fond stvaratelju)
   • B.6.8. HR-DARI-1131 Javni bilježnik Darko Paravić 1995.-2008. (Rijeka)
 • B.7. Zemljišni knjižni uredi
  • B.7. HR-DARI-0341 Zemljišno-knjižni ured Rijeka
    uskoro više informacija
  • B.7. HR-DARI-0771 Stara krajiška gruntovnica pri Kotarskom sudu u Brinju 1878 - 1921
    uskoro više informacija


 • C. VOJNE POSTROJBE, USTANOVE I ORGANIZACIJE
 • C.2. Vojne postrojbe i ustanove do 1918.
  • C.2.1. Zajedničke austrijske/austrougarske vojne postrojbe do 1918.
   • C.2.1. HR-DARI-0350 Poljska bolnica 1007 u Opatiji
     uskoro više informacija
  • C.2.3. Vojni sudovi do 1918.
   • C.2.3. HR-DARI-0125 Sud zapovjedništva obalnog sektora Rijeka
     uskoro više informacija
 • C.4. Vojne jedinice i ustanove Narodnooslobodilačkog pokreta od 1941. do 1945.
  • C.4.7. Komande vojnih oblasti, vojna područja i mjesta
   • C.4.7. HR-DARI-0910 Komanda mjesta Rab 1944.-1945.
     uskoro više informacija
   • C.4.7. HR-DARI-1029 Komanda mjesta Punat 1943.
     uskoro više informacija
 • C.7. Vojne postojbe i ustanove na području Hrvatske od 1945. do 1991.
  • C.7.1. Jugoslavenska narodna armija (JNA)
   • C.7.1. HR-DARI-0349 Inspektorat pomorstva Vojne uprave Jugoslavenske armije Rijeka
     uskoro više informacija
   • C.7.1. HR-DARI-0749 Pomorska komanda Sjevernog Jadrana
     uskoro više informacija
   • C.7.1. HR-DARI-1133 Vojni odsjek Sušak 1947.


 • D. ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • D.1. Sveučilišta
  • D.1.1. Fakulteti
   • D.1.1. HR-DARI-1193 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 1974. - 2011.
 • D.2. Više škole
  • Vanjska arhivska služba
 • D.2. Srednje škole
  • D.2. HR-DARI-0913 Srednja škola Krk 1943.-1944.
    uskoro više informacija
  • D.2.1. Gimnazije
   • D.2.1. HR-DARI-0131 Kraljevska gimnazija "Dante Alighieri"
     uskoro više informacija
   • D.2.1. HR-DARI-0132 Mađarska viša gimnazija u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.1. HR-DARI-0133 Mađarska viša djevojačka škola i ženska gimnazija u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.1. HR-DARI-0351 Komunalna mala realna gimnazija u Voloskom-Opatiji
     uskoro više informacija
   • D.2.1. HR-DARI-0752 Ženska pokrajinska gimnazija u Puli 1902 - 1927
     uskoro više informacija
   • D.2.1. HR-DARI-1095 Gimnazija "Dra Antuna Barca" u Crikvenici 1954.-1974.
   • D.2.1. HR-DARI-1101 Gimnazija Opatija
  • D.2.2. Srednje škole usmjerenog obrazovanja
   • D.2.2. HR-DARI-1096 Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja "Dr. Antun Barac" Crikvenica 1972.-1982.
   • D.2.2. HR-DARI-1102 Centar usmjerenog obrazovanja Opatija
  • D.2.3. Srednje stručne škole
   • D.2.3. HR-DARI-0143 Pomorska akademija u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.3. UČITELJSKE ŠKOLE
    • D.2.3. HR-DARI-0148 Učiteljska škola časnih sestara benediktinki "Sedes Sapientiae" (Rijeka)
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0412 Talijanska učiteljska škola (Rijeka)
      uskoro više informacija
   • D.2.3. TRGOVAČKE ŠKOLE
    • D.2.3. HR-DARI-0141 Državna viša trgovačka škola u Rijeci
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0142 Mađarska trgovačka šegrtska škola u Rijeci
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0144 Trgovačka akademija na Sušaku
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0145 Mađarska eksportna akademija u Rijeci
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0146 Trgovački tehnički institut "Leonardo da Vinci" u Rijeci
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0147 Srednja trgovačka škola u Rijeci
      uskoro više informacija
   • D.2.3. TEHNIČKE ŠKOLE
    • D.2.3. HR-DARI-0639 Tehnička škola "Dante Alighieri" - Opatija 1921 - 1923
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0640 Srednja stručna škola "Gabriele d'Annunzio" - Rijeka 1919 - 1946
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0642 Tehnička industrijska škola u Rijeci 1922 - 1948
      uskoro više informacija
   • D.2.3. ŽENSKE STRUČNE ŠKOLE
    • D.2.3. HR-DARI-0149 Ženska stručna škola u Kastvu
    • D.2.3. HR-DARI-0150 Ženska stručna škola u Rijeci
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-1091 Ženska stručna škola u Crikvenici
   • D.2.3. OSTALE STRUČNE ŠKOLE
    • D.2.3. HR-DARI-0139 Građevinska škola u Crikvenici
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0140 Škola učenika u privredi Kastav
    • D.2.3. HR-DARI-0352 Škola usavršavanja za naučnike u Voloskom-Opatiji
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0407 Trgovačko - hotelijerska škola Opatija
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0413 Šegrtska škola Sušak
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0425 Srednja ekonomska škola Rijeka
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0638 Srednja stručna škola "Emma Brentari" u Rijeci 1921 - 1946
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0641 Opća gradska škola za industrijske šegrte u Rijeci 1899 - 1928
      uskoro više informacija
    • D.2.3. HR-DARI-0922 Obrtna škola Kastav
    • D.2.3. HR-DARI-1092 Ugostiteljska škola s praktičnom obukom Crikvenica 1963.-1972.
    • D.2.3. HR-DARI-1093 Škola za učenike u privredi Crikvenica
    • D.2.3. HR-DARI-1094 Centralna škola učenika u privredi drvoprerađivačke struke Novi Vinodolski 1953.-1972.
    • D.2.3. HR-DARI-1097 Ugostiteljska škola Opatija 1946.-1974.
    • D.2.3. HR-DARI-1098 Ugostiteljsko-turistički tehnikum Opatija
    • D.2.3. HR-DARI-1099 Škola učenika u privredi Opatija
    • D.2.3. HR-DARI-1100 Ekonomska škola Opatija
    • D.2.3. HR-DARI-1104 Ugostiteljska škola Rijeka
    • D.2.3. HR-DARI-1105 Niža ugostiteljska škola "Joža Gmajnić" Varaždin
    • D.2.3. HR-DARI-1163 Centralna ugostiteljska škola Opatija 1953.-1956.
  • D.2.4. Građanske škole
   • D.2.4. HR-DARI-0134 Srednja škola u Opatiji
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0135 Ženska općinska osnovna i građanska škola u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0136 Mađarska muška građanska škola u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0137 Mađarska ženska građanska škola u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0138 Gradska viša realna škola u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0353 Niža realna škola u Rijeci
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0603 Srednja škola u Rijeci 1940 - 1947
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-0643 Muška općinska građanska škola u Rijeci 1891 - 1919
     uskoro više informacija
   • D.2.4. HR-DARI-1137 Viša djevojačka škola u Sušaku
 • D.3. Dopunsko obrazovanje
  • D.3. HR-DARI-0165 Ženski trgovački tečaj u Rijeci
    uskoro više informacija
  • D.3. HR-DARI-0166 Blagdansko-nedjeljna škola časnih sestara benediktinki u Rijeci
    uskoro više informacija
  • D.3. HR-DARI-0167 Dopunska građanska škola u Rijeci
    uskoro više informacija
  • D.3. HR-DARI-0572 Gradska večernjo nedjeljna škola - Rijeka 1880 - 1899
    uskoro više informacija
  • D.3. HR-DARI-0962 Povremeni stručni tečaj Općine kastavske u Kastvu
  • D.3. HR-DARI-1041 Tečajevi talijanskih škola u Rijeci
  • D.3. HR-DARI-1106 Centar za stručno obrazovanje ugostiteljskih radnika Opatija 1959.-1970.
  • D.3. HR-DARI-1129 Radničko sveučilište Rijeka
 • D.4. Osnovne/pučke škole
  • D.4. HR-DARI-1040 Talijanska osnovna škola "R. Franchetti" Drenova
  • D.4. HR-DARI-1042 Talijanska osnovna škola Kozala
  • D.4. HR-DARI-1043 Talijanska osnovna škola "Matteotti" - vježbaonica pri Talijanskoj učiteljskoj školi u Rijeci
  • D.4. HR-DARI-1044 Talijanska osnovna škola Belvedere
  • D.4. HR-DARI-1139 Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara 1863 - 1939
  • D.4. HR-DARI-1140 Osnovna škola Kostrena Sveta Lucija 1874 - 1950
  • D.4. HR-DARI-1141 Osnovna škola Sušak 1942 - 1943
  • D.4. HR-DARI-1142 Osnovna škola Kostrena Sveta Barbara 1942 - 1943
  • D.4. HR-DARI-1143 Osnovna škola Kostrena Sveta Lucija 1942 - 1943
  • D.4. HR-DARI-1144 Osnovna škola na otvorenom "Belpoggio" Sušak 1942 - 1943
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0027 Osnovna škola Lopar 1875.-1973.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0028 Osnovna škola Barbat 1924.-1970.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0029 Osnovna škola Supetarska Draga 1897.-1970.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0030 Osnovna škola Banjol 1936.-1970.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0031 Osnovna škola Kampor 1933.-1970.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0032 Osnovna škola Mundanije 1936.-1972.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0033 Osnovna škola Lun 1899.-1974.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0034 Osnovna škola Jakišnica 1930.-1974.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0035 Osnovna škola Rab 1945.-1972.
    uskoro više informacija
  • D.4. HR-DARI-SCSE-0036 Škola učenika u privredi Rab 1946.-1957.
    uskoro više informacija
  • D.4. MJEŠOVITE OSNOVNE ŠKOLE
   • D.4. HR-DARI-0152 Osnovna škola Lovran
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0153 Osnovna hrvatska škola Lovran
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0155 Pučka učiona Plase (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0157 Osnovna škola "Massimo D'Azeglio" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0158 Osnovna škola "Silvio Pellico" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0159 Osnovna škola "Villa Italia" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0161 Pučka škola Volosko
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0162 Hrvatska pučka škola u Opatiji
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0163 Osnovna škola Volosko - Opatija
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0415 Narodna osnovna škola Kukuljanovo
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0497 Mješovita gradska osnovna škola u Plasama (Rijeka) 1887 - 1907
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0578 Mješovita osnovna škola "Alessandro Manzoni" - Rijeka (Kozala) 1917 - 1945
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0579 Državna škola za Židove - Rijeka 1938 - 1943
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0602 Škola na otvorenom u Rijeci 1933 - 1941
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0645 Osnovna škola "Regina Elena" - Opatija 1924 - 1943
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0646 Osnovna škola "Gabriele d'Annunzio" - Opatija 1923-1943
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0647 Osnovna škola Opatija 1933 - 1943
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0648 Osnovna škola "Giosue Carducci" - Volosko 1923 - 1936
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0649 Osnovna škola Volosko 1933 - 1936
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-1134 Opća pučka dječačka i djevojačka škola na Sušaku
  • D.4. ŽENSKE OSNOVNE ŠKOLE
   • D.4. HR-DARI-0151 Ženska pučka učiona u Baški
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0154 Ženska osnovna škola (vanjska) časnih sestara benediktinki. Rijeka
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0156 Ženska gradska pučka škola u Mlaki (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0171 Unutarnji zavod časnih sestara benediktinki. Rijeka
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0498 Ženska gradska osnovna škola u ulici Gelsi 1907 - 1922
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0566 Ženska gradska osnovna škola u ulici Clotilde - Rijeka 1900 - 1918
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0567 Ženska gradska četverogodišnja škola - Rijeka 1900 - 1918
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0568 Ženska osnovna škola "Regina Elena" - Rijeka 1918 - 1944
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0569 Ženska osnovna škola "Adelaide Cairoli" - Rijeka 1919 - 1945
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0570 Ženska osnovna škola "Principessa Maria Pia" - Rijeka 1934 - 1936
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-1136 Državna ženska narodna škola "Ivana Mažuranića" u Sušaku
  • D.4. MUŠKE OSNOVNE ŠKOLE
   • D.4. HR-DARI-0354 Muška pučka učiona u Baški
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0496 Muška gradska pučka škola u Plasama (Rijeka) 1878 - 1887
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0499 Muška gradska osnovna škola u ulici Trieste (Rijeka) 1907 - 1922
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0512 Pučke škole u Velom Lošinju 1819 - 1892
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0571 Muška gradska osnovna škola na trgu San Vito - Rijeka 1896 - 1914
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0573 Muška gradska osnovna škola u ulici Ciotta - Rijeka 1892 - 1923
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0574 Muška osnovna škola "Edmondo de Amicis" - Rijeka 1918 - 1945
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0575 Muška šestogodišnja osnovna škola na trgu Eneo - Rijeka 1917 - 1918
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0577 Muška osnovna škola "Niccolo Tommaseo" - Rijeka 1921 - 1944
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0650 Pučke škole na području didaktičkog okružja Opatija 1940 - 1943
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0726 Muška državna osnovna škola na trgu 'Cambieri' - Rijeka 1898 - 1919
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-1135 Državna muška narodna škola "Ivana Mažuranića" u Sušaku
  • D.4. MAĐARSKE OSNOVNE ŠKOLE
   • D.4. HR-DARI-0495 Mađarska državna osnovna I viša djevojačka škola u Rijeci 1876 - 1903
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0576 Mješovita državna osnovna škola na trgu Scarpa - Rijeka 1918 - 1919
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0727 Mješovita mađarska osnovna škola Plase - Mlaka u Rijeci 1900 - 1919
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0728 Državna mađarska ženska osnovna škola u ul. 'Clotilde superiore' 1900 - 1918
     uskoro više informacija
  • D.4. OSNOVNE ŠKOLE NAKON 1945. GODINE
   • D.4. HR-DARI-0160 Talijanska osnovna škola "Centocelle" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0164 Talijanska sedmogodišnja škola u Opatiji
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0355 Osnovna škola "Slaviša Vajner - Čiča" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-0356 Osnovna škola "Narodni ustanak" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-1138 Osnovna škola Pećine u Rijeci
   • D.4. HR-DARI-1149 Osnovna škola Zamet
   • D.4. HR-DARI-1178 Talijanska osnovna škola "Dolac" - Rijeka 1946. - 1962.
   • D.4. HR-DARI-1179 Talijanska osnovna škola "Matteotti" - Rijeka 1946. - 1949.
   • D.4. HR-DARI-1203 Osnovna škola "Podmurvice" Rijeka 1972. - 2006.
   • D.4. HR-DARI-1240 Osnovna škola "Brajda" Rijeka 1945. - 1993.
   • D.4. HR-DARI-1259 Osnovna škola Brešca 1945. - 1977.
     uskoro više informacija
   • D.4. HR-DARI-1260 Osnovna škola Zvoneća 1950.-1956.
     uskoro više informacija
 • D.5. Specijalne škole
  • D.6. HR-DARI-0414 Specijalna osnovna škola "Ika"
    uskoro više informacija
 • D.6. Predškolske ustanove
  • D.6. HR-DARI-0173 Dječji vrtići i jaslice u Rijeci
    uskoro više informacija
  • D.6. HR-DARI-1151 Zabavište u Zametu
  • D.6. HR-DARI-1180 Dječji vrtić "Margherita Giardino" Rijeka
 • D.7. Đački i studentski domovi
  • D.7. HR-DARI-0170 Đački dom obrtne stručne škole Kastav
  • D.7. HR-DARI-0462 Dom učenika u privredi "Silvije Bakarčić" - Rijeka
  • D.7. HR-DARI-0463 Đački dom Srednje tehničke građevinske škole Rijeka
    uskoro više informacija
  • D.7. HR-DARI-1103 Učenički dom Opatija • E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE
 • E.1. Kultura
  • E.1.1. Arhivi
   • E.1.1. HR-DARI-0168 Državni arhiv u Rijeci
     uskoro više informacija
  • E.1.2. Knjižnice i čitaonice
   • E.1.2. HR-DARI-0357 Gradski muzej i biblioteka Pula
     uskoro više informacija
   • E.1.2. HR-DARI-1234 Hrvatska čitaonica Škrljevo
  • E.1.4. Glazbene ustanove
   • E.1.4. HR-DARI-0377 Društvena glazba Volosko - Opatija
     uskoro više informacija
  • E.1.5. Kazališta
   • E.1.5. HR-DARI-0557 Uprava općinskog kazališta u Rijeci 1885 - 1924
     uskoro više informacija
  • E.1.7. Ostalo
   • E.1.7. HR-DARI-0832 Konzervatorski zavod u Rijeci 1946 - 1974
     uskoro više informacija
   • E.1.7. HR-DARI-0981 Istra film. Studio za film, TV i design Rijeka kraj 20. i početak 21. stoljeća
 • E.2. Znanost
  • E.2. HR-DARI-0192 Zavod za unapređenje proizvodnje Rijeka
    uskoro više informacija
  • E.2. HR-DARI-0401 Ekonomski institut Rijeka
    uskoro više informacija
  • E.2. HR-DARI-0402 Urbanistički institut za Istru I Hrvatsko primorje - Rijeka
    uskoro više informacija
 • E.3. Informiranje
  • E.3.3. Izdavačke kuće
   • E.3.3. HR-DARI-0169 Nakladni zavod "Pomorstvo" Rijeka
     uskoro više informacija


 • F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE
 • F.1. Zdravstvene ustanove i službe
  • F.1.1. Klinike i bolnice
   • F.1.1. HR-DARI-0175 Građanska bolnica u Opatiji
     uskoro više informacija
   • F.1.1. HR-DARI-0482 Građanska bolnica Sv. Duha - Rijeka 1906 - 1945
     uskoro više informacija
   • F.1.1. HR-DARI-0554 Klinički bolnički centar Rijeka 1906 - 1965
     uskoro više informacija
   • F.1.1. HR-DARI-0755 Zavod za zaštitu zdravlja Rijeka 1951 - 1962
     uskoro više informacija
 • F.4. Socijalne ustanove
  • F.4.1. Centri za socijalnu skrb
   • F.4.1. HR-DARI-0979 Centar za socijalnu skrb Rijeka 1983.-2001.
     uskoro više informacija
  • F.4.2. Domovi za odrasle (domovi umirovljenika)
   • F.4.2. HR-DARI-0457 Milosrdni dom Braća Branchetta - Rijeka
   • F.4.2. HR-DARI-0663 Dom za stare i nemoćne - Opatija 1929 - 1943
     uskoro više informacija
  • F.4.5. Dječji domovi i sirotišta
   • F.4.5. HR-DARI-0172 Zavod i sirotište Marijino pri djevojačkoj školi u Rijeci
     uskoro više informacija
  • F.4.6. Zavodi i zaklade dobrotvornog karaktera
   • F.4.6. HR-DARI-0247 Gradski muzej u Puli
     uskoro više informacija
   • F.4.6. HR-DARI-0609 Opći sirotinjski zavod u Rijeci
   • F.4.6. HR-DARI-1168 Dobrotvorna kongregacija Cres 1903.-1933.
  • F.4.7. Ostale socijalne ustanove
   • F.4.7. HR-DARI-0063 Nacionalna ustanova za skrb i pomoć ratnim invalidima - Rijeka
   • F.4.7. HR-DARI-0358 Općinski skrbnički odbor Nacionalne ustanove za zaštitu majke i djeteta Opatija
     uskoro više informacija
   • F.4.7. HR-DARI-SCSE-0018 Dječje odmaralište "Jadran" Selce
     uskoro više informacija
   • F.4.7. HR-DARI-0827 Pokrajinski skrbnički odbor nacionalne ustanove za zaštitu majke i djeteta - Rijeka 1936/1938
     uskoro više informacija
   • F.4.7. HR-DARI-1167 Odbor nacionalne ustanove za zaštitu majčinstva i djece Cres


 • G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO
 • G.1. Razdoblje do 1945.
  • G.1.1. Gospodarska udruženja do 1945.
   • G.1.1.1. Gospodarske komore do 1945.
    • G.1.1.1. HR-DARI-0179 Trgovačko-obrtnička komora i trgovačka deputacija u Rijeci
      uskoro više informacija
    • G.1.1.1. HR-DARI-0180 Gospodarsko vijeće Kvarnerske provincije u Rijeci
      uskoro više informacija
   • G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja do 1945.
    • G.1.1.2. UDRUŽENJA I SAVEZI
     • G.1.1.2. HR-DARI-0174 Lječilišno povjerenstvo u Opatiji
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0421 Istarski ljekarnički gremij
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0707 Savez pomorskih brodovlasnika Kraljevine Jugoslavije - Beograd 1937 - 1941
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0708 Savez hrvatskih pomorskih brodovlasnika - Zagreb 1941 - 1945
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0774 Udruženje obrtnika za grad i kotar Sušak 1932 - 1950
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0777 Udruženje obrtnika za kotar Kastav 1931 - 1941
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-1124 Savez industrijalaca i trgovaca drvom Sušak 1933.-1939.
    • G.1.1.2. OPĆINSKI TURISTIČKI ODBORI
     • G.1.1.2. HR-DARI-0440 Općinski turistički odbor u Novom
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0454 Općinski turistički odbor u Crikvenici
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0614 Kupališno povjerenstvo otoka Raba 1911 - 1937
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0627 Općinski turistički odbor Baška 1929 - 1941
     • G.1.1.2. HR-DARI-0629 Općinski turistički odbor u Vrbniku 1929 - 1939
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0632 Općinski turistički odbor Selce 1897 - 1942
       uskoro više informacija
     • G.1.1.2. HR-DARI-0655 Turistički odbor Punat 1927 - 1947
     • G.1.1.2. HR-DARI-1079 Kupališno povjereništvo Sušak 1933.-1937.
   • G.1.1.3. Zadruge do 1945.
    • G.1.1.3. HR-DARI-0630 Vrbničko društvo za štednju i zajmove 1899 - 1943
      uskoro više informacija
    • G.1.1.3. HR-DARI-0661 Omišaljsko društvo za štednju i zajmove 1901 - 1917
      uskoro više informacija
    • G.1.1.3. HR-DARI-0829 Ribarska zadruga Bakarac 1930/1950
      uskoro više informacija
    • G.1.1.3. HR-DARI-0871 Ribarska zadruga Crikvenica - Sv. Jelena 1922 - 1934
      uskoro više informacija
    • G.1.1.3. HR-DARI-0893 Nabavljačka zadruga državnih službenika u Kastvu 1925. - 1939.
   • G.1.1.4. Zemljišne zajednice do 1945.
    • G.1.1.4. HR-DARI-0051 Zemljišne zajednice Gorskog kotara
    • G.1.1.4. HR-DARI-0304 Zemljišne zajednice Hrvatskog primorja
      uskoro više informacija
  • G.1.2. Banke i novčarski zavodi do 1945.
   • G.1.2.1. Banke do 1945.
    • G.1.2.1. HR-DARI-0177 Talijanske banke na Cresu i Lošinju
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0668 Istarski zavod za zemljišne zajmove 1881 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0669 "Banco di Roma". Podružnica Rijeka 1941 - 1956
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0670 "Banca nazionale del lavoro". Podružnica Rijeka 1942 - 1957
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0671 "Banco di Napoli". Podružnica Rijeka 1940 - 1956
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0673 "Credito Italiano". Podružnice u Rijeci i Puli 1945 - 1956
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0674 Ugarska diskontna i mjenična banka. Poslovnica Rijeka 1927 - 1960
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0675 Ugarska opća kreditna banka. Podružnica Rijeka 1925 - 1964
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0676 "Banca d'Italia". Podružnica Rijeka 1926 - 1957
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0677 "Banca d'America e d'Italia". Poslovnica Opatija 1945 - 1956
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0678 "Banca Commerciale Italiana" - Podružnica Rijeka 1944 - 1959
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0679 Banka za pomorstvo Sušak 1921 - 1926
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0680 Banka "Riviera" d.d. - Opatija 1909 - 1938
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0684 Kreditni zavod Talijanskog narodnog vijeća 1919 - 1922 (Rijeka)
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0686 Istarski zavod za općinske zajmove
      uskoro više informacija
    • G.1.2.1. HR-DARI-0689 "Banca Popolare Giuliana". Poslovnice u Istri 1945
      uskoro više informacija
   • G.1.2.2. Štedionice do 1945.
    • G.1.2.2. HR-DARI-0176 Poljodjelska blagajna Cres
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0667 Riječka štedionica 1853 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0685 Gradska štedionica u Sušaku 1940 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0687 Pulska štedionica 1929 - 1945
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0690 Lovransko društvo za štednju i zajmove 1931 - 1945
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0691 Posujilnica Opatija - Volosko 1935
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0692 Prva hrvatska štedionica. Podružnica Kraljevica 1939 - 1945
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0828 Okružna bolesnička blagajna Volosko - Opatija 1927/1932
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0830 Gospodarsko društvo za štednju i zajmove Nerezine 1900/1918
      uskoro više informacija
    • G.1.2.2. HR-DARI-0951 Primorska štedionica u Kraljevici 1873.-1878.
      uskoro više informacija
   • G.1.2.3. Zadruge do 1945.
    • G.1.2.3. HR-DARI-1119 Pokrajinska bolesnička blagajna u Rijeci 1918 - 1938
  • G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov do 1945.
   • G.1.3.2. Stočarstvo do 1945.
    • G.1.3.2. HR-DARI-1125 Stočarska stanica Mrzla Vodica 1939.-1940.
   • G.1.3.3. Šumarstvo do 1945.
    • G.1.3.3. HR-DARI-0683 Dioničko društvo "Sila - Savelli" - Rijeka 1934 - 1946
      uskoro više informacija
  • G.1.4. Industrija i rudarstvo do 1945.
   • G.1.4.1. Rudarstvo do 1945.
   • G.1.4.2. Industrija do 1945.
    • G.1.4.2. HR-DARI-0182 Rafinerija nafte Rijeka (Raffineria olii minerali societá anonima ["R.O.M.S.A."])
      uskoro više informacija
    • G.1.4.2. HR-DARI-0548 "Matteo Skull". Brodostrojarske radionice i ljevaonica - Rijeka 1942 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.4.2. HR-DARI-0549 "Luigi Cussar". Ljevaonica i tvornica strojeva - Rijeka 1946 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.4.2. HR-DARI-0550 Poduzeće "Ing. Tassilo Ossoinack & Co." - Rijeka 1945 - 1947
      uskoro više informacija
    • G.1.4.2. HR-DARI-0710 "Vilhar" d.d. - Sušak 1934 - 1945
      uskoro više informacija
  • G.1.5. Trgovina do 1945.
   • G.1.5. HR-DARI-0183 Trgovačka tvrtka Antun Bezjak
     uskoro više informacija
   • G.1.5. HR-DARI-SCSE-0015 Trgovačko društvo Bezjak. Senj
     uskoro više informacija
   • G.1.5. HR-DARI-0682 Dioničko društvo "Immobiliare" - Rijeka 1919 - 1941
     uskoro više informacija
   • G.1.5. HR-DARI-0714 A.d. za opremu brodova "Oriente" - Rijeka 1924 - 1941
     uskoro više informacija
   • G.1.5. HR-DARI-0886 Trgovački posrednik (senzal) Marin Klesković iz Rijeke. Rijeka 1840. - 1864.
  • G.1.6. Ugostiteljstvo i turizam do 1945.
   • G.1.6. HR-DARI-1087 "Putnik" Dubrovnik 1939.-1942.
  • G.1.8. Promet i veze do 1945.
   • G.1.8. HR-DARI-0833 Poduzeće Javna skladišta Rijeka 1938 - 1942
     uskoro više informacija
  • G.1.8. BRODARSKA DRUŠTVA
   • G.1.8. HR-DARI-0184 Parobrodarsko poduzeće "Adria" (Rijeka)
   • G.1.8. HR-DARI-0185 Parobrodarsko poduzeće "Adriatica" (Rijeka)
   • G.1.8. HR-DARI-0186 Parobrodarsko društvo "Italia" (Rijeka)
   • G.1.8. HR-DARI-0187 Riječko parobrodarsko društvo
   • G.1.8. HR-DARI-0188 Parobrodarsko društvo "Tirrenia" (Rijeka)
   • G.1.8. HR-DARI-0698 "Grgić". Parobrodarsko društvo s ograničenim jamstvom - Split 1932 - 1947
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0716 Parobrodarsko a.d. "Progres" - Sušak 1927 - 1931
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0935 Parobrodarsko društvo Lussino 1930.-1931.
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-1007 Prekomorska plovidba Sušak 1922.-1941.
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-1016 Ugarsko-hrvatsko parobrodarsko društvo 1902.-1903. (Rijeka)
     uskoro više informacija
  • G.1.8. BRODARSKA DIONIČKA DRUŠTVA
   • G.1.8. HR-DARI-0189 Tršćanski Lloyd
   • G.1.8. HR-DARI-0696 Jugoslavenski Lloyd, akcionarsko društvo - Split 1909 - 1948
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0697 Dubrovačka plovidba akcionarsko društvo Dubrovnik 1918 - 1947
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0699 Brodarsko poduzeće "Marin Ferić" - Split 1930 - 1943
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0700 Ugarsko-hrvatsko dioničko društvo za slobodnu plovidbu (Sušak)
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0701 Jugoslavenska plovidba Sušak 1933 - 1946
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0702 Atlantska plovidba Sušak 1931 - 1946
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0703 Jadranska plovidba Sušak 1923 - 1963
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0704 "Jadran" brodarsko d.d. Sušak 1931 - 1936
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0705 "Jadran" brodarsko društvo s o.j. Sušak 1937 - 1944
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0706 Slobodna plovidba "Topić" Sušak 1925 - 1939
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0711 Brodarsko a.d. "Oceania" - Sušak 1922 - 1945
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0712 Jugoslavenska komercijalna plovidba d.d. Sušak 1931 - 1948
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0713 Jugoslavenska oceanska plovidba d.d. Sušak 1924 - 1943
     uskoro više informacija
   • G.1.8. HR-DARI-0715 "Orijent" brodarsko d.d. Sušak
     uskoro više informacija
  • G.1.8. CESTOVNI PROMET
   • G.1.8. HR-DARI-0556 Consorzio Intercomunale Servizi Automobilistici Fiume - Abbazia
     uskoro više informacija
  • G.1.9. Obrt do 1945.
   • G.1.9. HR-DARI-0942 Knjigovežnica i papirnica Mihael Vahtar Opatija 1907.-1910.
  • G.1.10. Stambena i komunalna djelatnost do 1945.
   • G.1.10. HR-DARI-0737 Autonomni zavod za pučke kuće Kvarnerske pokrajine 1928-1946
  • G.1.11. Vodno gospodarstvo do 1945.
   • G.1.11. HR-DARI-0359 Udruženje za izgradnju vodovoda Volosko-Opatija-Matulji-Lovran
     uskoro više informacija
   • G.1.11. HR-DARI-0681 Dioničko društvo "Quarnero" 1923 - 1955 (Rijeka)
     uskoro više informacija
 • G.2. Razdoblje socijalizma (1945-1990)
  • G.2.1. Gospodarska udruženja (1945-1990)
   • G.2.1.1. Gospodarske komore (1945-1990)
    • G.2.1.1. HR-DARI-0191 Poljoprivredna šumarska komora (Rijeka)
      uskoro više informacija
    • G.2.1.1. HR-DARI-0730 Ugostiteljsko - turistička komora za kotar Rijeka. Pododbor Opatija 1952 - 1962
      uskoro više informacija
    • G.2.1.1. HR-DARI-SCSE-0017 Ugostiteljsko-turistička komora za kotar Crikvenica
      uskoro više informacija
    • G.2.1.1. HR-DARI-0775 Zanatska komora kotara Rijeka 1948 - 1988
      uskoro više informacija
   • G.2.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja (1945-1990)
    • G.2.1.2. HR-DARI-0709 Savez pomorskih brodovlasnika Jugoslavije. Ispostava Sušak 1945
      uskoro više informacija
    • G.2.1.2. HR-DARI-0776 Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Rijeka 1947 - 1954
      uskoro više informacija
    • G.2.1.2. HR-DARI-0778 Kotarski Zadružni poslovni Savez Rijeka 1946 - 1949, 1955 - 1960
      uskoro više informacija
    • G.2.1.2. HR-DARI-0999 Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka 1956.-1960.
    • G.2.1.2. HR-DARI-1033 Poslovno udruženje prerađivača kože i tekstila u zanatstvu Rijeka 1962., 1963.
    • G.2.1.2. HR-DARI-1155 Zajednica za solidarnu stanbenu izgradnju Rijeka 1974.
    • G.2.1.2. HR-DARI-1201 Poslovna zajednica organizacija odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka 1977.-1991.
    • G.2.1.2. TURISTIČKI SAVEZI / DRUŠTVA
     • G.2.1.2. HR-DARI-0613 Turističko društvo Rab 1952 - 1957
       uskoro više informacija
     • G.2.1.2. HR-DARI-0731 Turističko društvo Opatija 1952 - 1970
     • G.2.1.2. HR-DARI-0733 Turistički savez Opatije 1962 - 1994
     • G.2.1.2. HR-DARI-1183 Turističko društvo Ika 1979.-1992.
     • G.2.1.2. HR-DARI-1185 Turističko društvo Volosko 1969.-1978.
     • G.2.1.2. HR-DARI-1251 Turističko društvo Kastav
       uskoro više informacija
     • G.2.1.2. HR-DARI-1262 Turističko društvo Stara Baška 1968. - 1982.
       uskoro više informacija
    • G.2.1.3. Zadruge (1945-1990)
     • G.2.1.3. HR-DARI-0848 Radničko namještenička potrošačka zadruga so.j. u Bakru ("RANAZ"so.j. Bakar)
       uskoro više informacija
     • G.2.1.3. HR-DARI-0944 Stambena zadruga "Croatia - Line" Rijeka 1987.-1993.
       uskoro više informacija
     • G.2.1.3. HR-DARI-0997 Pčelarska zadruga Rijeka 1947.-1963.
     • G.2.1.3. HR-DARI-1034 Opća poljoprivredna zadruga Jurdani 1957.
     • G.2.1.3. HR-DARI-1035 Opća poljoprivredna zadruga Punta Križa 1956.-1959.
     • G.2.1.3. HR-DARI-1039 Elektromehanička zadruga Zamet 1950.-1958.
     • G.2.1.3. HR-DARI-1062 Školska elektrotehnička zadruga "Tehničar" Rijeka 1960.
     • G.2.1.3. HR-DARI-1109 Opća poljoprivredna zadruga Lovran
     • G.2.1.3. HR-DARI-1112 Opća poljoprivredna zadruga Mune
     • G.2.1.3. HR-DARI-1115 Opća poljoprivredna zadruga Klana
     • G.2.1.3. HR-DARI-1285 Seljačka radna zadruga "6. lipanj" Kastav 1949.
       uskoro više informacija
     • G.2.1.3. HR-DARI-SCSE-0021 Opća poljoprivredna zadruga Grižane-Belgrad
       uskoro više informacija
     • G.2.1.3. HR-DARI-SCSE-0022 Opća poljoprivredna zadruga Tribalj
       uskoro više informacija
     • G.2.1.3. HR-DARI-SCSE-0023 Opća poljoprivredna zadruga Podbadanj
       uskoro više informacija
  • G.2.2. Banke i novčarski zavodi (1945-1990)
   • G.2.2.1. Banke (1945-1990)
    • G.2.2.1. HR-DARI-0178 Komunalna banka Rijeka 1948 - 1950
      uskoro više informacija
    • G.2.2.1. HR-DARI-0694 Likvidacija starih poslova Rijeka 1945 - 1965
      uskoro više informacija
   • G.2.2.2. Štedionice (1945-1990)
    • G.2.2.2. HR-DARI-0736 Gradska štedionica u Rijeci 1947 - 1948
      uskoro više informacija
  • G.2.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov (1945-1990)
   • G.2.3. HR-DARI-0722 "Ribooceanija" - Rijeka 1976 - 1983
   • G.2.3. HR-DARI-0773 Gradsko poduzeće poljoprivrednih dobara Rijeka 1948 - 1949
   • G.2.3. HR-DARI-0782 Gradsko poljoprivredno dobro Motovun 1949 - 1952
  • G.2.4. Industrija i rudarstvo (1945-1990)
   • G.2.4.2. Industrija (1945-1990)
    • G.2.4.2. HR-DARI-0826 Tvornica papira Rijeka 1955/1958
      uskoro više informacija
    • G.2.4.2. HR-DARI-1001 Radna organizacija "Industrooprema" Rijeka 1960.-2003.
      uskoro više informacija
    • G.2.4.2. HR-DARI-1063 Poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka 1956.-1957.
    • G.2.4.2. HR-DARI-1066 Gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala "Delta" Rijeka 1949./51.
    • G.2.4.2. BRODOGRADILIŠTA
     • G.2.4.2. HR-DARI-0193 Brodogradilište "Lošinj"
       uskoro više informacija
     • G.2.4.2. HR-DARI-0537 Brodogradilište "3.Maj" - Rijeka 1956 - 1972
       uskoro više informacija
     • G.2.4.2. HR-DARI-0734 "Torpedo". Tvornica motora Rijeka 1924 - 1990.-ih
       uskoro više informacija
     • G.2.4.2. HR-DARI-0785 Mala sjevernojadranska brodogradilišta
       uskoro više informacija
     • G.2.4.2. HR-DARI-0786 Brodogradilište 'Sjever' - Rijeka
       uskoro više informacija
     • G.2.4.2. HR-DARI-1176 Brodogradilište 'Viktor Lenac' - Rijeka 1896. - 1993.
  • G.2.5. Trgovina (1945-1990)
   • G.2.5. HR-DARI-0197 Trgovačka poduzeća u Rijeci
   • G.2.5. HR-DARI-0756 Trgovačke radnje u Rijeci 1953 - 1962
     uskoro više informacija
   • G.2.5. HR-DARI-0757 Merkur. Trgovačko poduzeće Rijeka 1946 - 1956
     uskoro više informacija
   • G.2.5. HR-DARI-0787 Gradsko poduzeće "Gorivo" Rijeka 1947-1954
     uskoro više informacija
   • G.2.5. HR-DARI-0994 Poduzeće za trgovinu, poljoprivredu i ugostiteljstvo "Goranin" 1964.-1993.
     uskoro više informacija
   • G.2.5. HR-DARI-0998 "Agroprimorje" Rijeka 1957.-1964.
   • G.2.5. HR-DARI-1036 "Istraplod" veletrgovinsko poduzeće Rijeka 1956., 1957.
   • G.2.5. HR-DARI-1069 Trgovačko poduzeće "Žudika" Kastav 1956.-1957.
   • G.2.5. HR-DARI-1110 Gradski magazin Opatija 1952.-1958.
   • G.2.5. HR-DARI-1111 Trgovačko poduzeće "Planik" Matulji 1947.-1961.
   • G.2.5. HR-DARI-1113 Poduzeće za otkup i promet poljoprivrednih proizvoda "Poljoopskrba" Opatija 1952.-1969.
   • G.2.5. HR-DARI-1114 Trgovačko poduzeće "Istra" Opatija 1952.-1960.
   • G.2.5. HR-DARI-1116 Opskrbno poduzeće Lovran 1952.-1961.
   • G.2.5. HR-DARI-1271 Brodooprema 1975. - 2001. (Rijeka)
     uskoro više informacija
  • G.2.6. Ugostiteljstvo i turizam (1945-1990)
   • G.2.6. HR-DARI-0672 UTP "Goran" - Čabar 1961 - 1992
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0732 Pozornica Opatija 1959 - 1976
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0851 Ugostiteljska i hotelska poduzeća u Rijeci
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0852 Hotelska poduzeća u Opatiji
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0982 Hotelsko poduzeće Kvarner Opatija 1964.-1966.
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0983 Ugostiteljsko poduzeće Mošćenička Draga 1948.-1962.
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-0990 Putnik akcionarsko društvo. Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Poslovnice Sušak, Rijeka i Opatija
   • G.2.6. HR-DARI-1002 Gostionica "Kolodvor" Matulji 1955.-1962.
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-1003 Ugostiteljska radnja "Veselom Zamećanu" 1959.-1966.
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-1004 Hotel "Učka" Poklon 1956.-1957.
     uskoro više informacija
   • G.2.6. HR-DARI-1084 "Putnik". Preduzeće za saobraćaj putnika i turista u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Filijala Rijeka, kasnije Opatija 1947.-1952.
   • G.2.6. HR-DARI-1085 Putnik. Poduzeće za saobraćaj putnika i turista. Direkcija Rijeka 1951.-1954.
  • G.2.7. Građevinarstvo (1945-1990)
   • G.2.7. HR-DARI-0195 Građevinsko poduzeće "Asfalt" Rijeka
     uskoro više informacija
   • G.2.7. HR-DARI-0400 Građevno-projektni zavod Rijeka
     uskoro više informacija
   • G.2.7. HR-DARI-0741 Istok. Matulji 1963-1999
     uskoro više informacija
   • G.2.7. HR-DARI-0754 Andezit d.o.o. 1945 - 2000 (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • G.2.7. HR-DARI-0985 Građevno poduzeće "Opatija" 1955.-1961.
     uskoro više informacija
   • G.2.7. HR-DARI-1064 Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka 1948.-1949.
   • G.2.7. HR-DARI-1279 Građevinska radna organizacija "Građevinar" Mali Lošinj 1952. - 2008.
     uskoro više informacija
  • G.2.8. Promet i veze (1945-1990)
   • G.2.8. HR-DARI-0721 Jadranska pomorska agencija. Podružnica Rijeka 1949
     uskoro više informacija
   • G.2.8. HR-DARI-0743 Jugolinija / Croatia line 1947 - 2000
     uskoro više informacija
   • G.2.8. HR-DARI-1067 Kotarsko autotransportno poduzeće - Rijeka 1948.-1950.
  • G.2.9. Obrt (1945-1990)
   • G.2.9. HR-DARI-0199 Zanatsko uslužni centar - Bakar
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0747 Zanatski uslužni centar "Belveder - Kozala" 1964 - 1967
   • G.2.9. HR-DARI-0892 Rajonsko obrtno poduzeće 'Zvir' Rijeka 1948. - 1953.
   • G.2.9. HR-DARI-0898 Poduzeće "Zanatlija". III. rajon Rijeka 1949.-1960
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0900 "Etilen". Parna bojadisaonica, kemička čistionica odijela i parna praonica rublja. Rijeka 1966.-1980.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0918 Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka 1957.-1961.
   • G.2.9. HR-DARI-0933 Bor. Stolarija za gradnju i pokućstvo Mali Lošinj 1952.-1961.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0934 Stolarska zanatska radnja Javor Veli Lošinj 1959.-1963.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0941 Zanatska radnja "Bitoraj" Rijeka 1960.-1962.
   • G.2.9. HR-DARI-0948 "Krovar". Krovopokrivačko poduzeće Rijeka 1958.-1962.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0986 "Tapetar". Tapetarska zanatska radnja Lovran 1955.-1962.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0987 Zidarska zanatska radnja "Krš" Poljane 1957.-1963.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0988 Brijačnica i češljanonica "Lovran" 1958.-1966.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0989 Poduzeće za preradu tekstila "Ukus" Opatija 1962.-1965.
     uskoro više informacija
   • G.2.9. HR-DARI-0996 Poduzeće "Obuća" Rijeka 1960?-1964.
   • G.2.9. HR-DARI-1012 Zanatska obućarska radnja "Prvi maj" Rijeka 1961.-1962.
   • G.2.9. HR-DARI-1045 Staklo - brusačka radnja "Ogledalo" Rijeka 1955.-1956.
   • G.2.9. HR-DARI-1050 "Finomehanika". Zanatsko poduzeće za preciznu mehaniku Rijeka
   • G.2.9. HR-DARI-1051 Mehaničko-instalaterska radnja "Solidnost" Rijeka 1955.-1958.
   • G.2.9. HR-DARI-1052 Soboslikarska i ličilačka radnja "Spektar" Rubeši - Kastav 1955.-1957.
   • G.2.9. HR-DARI-1053 "Express čistionica" Rijeka 1955./1958.
   • G.2.9. HR-DARI-1054 Zanatsko poduzeće "Ukras" Rijeka 1960.-1961.
   • G.2.9. HR-DARI-1055 "Sintetyk" zanatska radnja Rijeka 1958.-1960.
   • G.2.9. HR-DARI-1056 Zanatska radnja za izradu kavovine "Mondial" Rijeka 1955.-1959.
   • G.2.9. HR-DARI-1057 Gradsko obrtno poduzeće "Moda" Rijeka 1953.-1955.
   • G.2.9. HR-DARI-1058 Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka 1955.-1957.
   • G.2.9. HR-DARI-1059 Krojačka zanatska radnja "Nova moda" Rijeka 1955.-1957.
   • G.2.9. HR-DARI-1060 Krojačka zanatska radnja "Ženska moda" Rijeka 1956.
   • G.2.9. HR-DARI-1061 Zanatsko uslužni servis "Partizan" Rijeka 1958.-1960.
   • G.2.9. HR-DARI-1157 Instalaterska radna organizacija Metal Opatija 1949.-1992.
   • G.2.9.,G.3.9. HR-DARI-1273 Elektromehanika - Rijeka 1954. - 2014.
     uskoro više informacija
   • G.2.9.,G.3.9. HR-DARI-1274 Metalogradnja - Rijeka 1956. - 2012.
     uskoro više informacija
  • G.2.10. Stambena i komunalna djelatnost (1945-1990)
   • G.2.10. HR-DARI-0196 "Cestogradnja". Komunalno poduzeće Rijeka
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-0738 Gradsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka 1947-1950, 1952-1954
   • G.2.10. HR-DARI-0739 Rajonsko poduzeće Uprava zgrada Rijeka 1952-1954
   • G.2.10. HR-DARI-0899 Komunalno uslužni centar "Potok". Rijeka 1965.-1970.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-0901 Uslužno poduzeće "Standard". Rijeka 1969.-1992.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-0943 Uslužni centar "Dolac" Rijeka 1963.-1977.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-0946 Uslužni centar mjesnih zajednica "Potok" i "Mlaka" 1964.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-0947 Zanatsko uslužni centar "Stari Grad" Rijeka 1966.-1968.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-1005 Zanatsko uslužni centar Kastavac 1961.-1970.
     uskoro više informacija
   • G.2.10. HR-DARI-1206 Poduzeće za stambeno - komunalnu pripredu Mali Lošinj 1965. - 1975.
   • G.2.10. HR-DARI-1230 Gradkom. Građevinsko komunalno poduzeće Mali Lošinj 1975. - 1977.
   • G.2.10. HR-DARI-1258 Uprava doma "Braće Matešić" Kastav
     uskoro više informacija
  • G.2.12. Tiskare (1945-1990)
   • G.2.12. HR-DARI-1065 Gradsko poduzeće Udružene tiskare - Rijeka 1949.
   • G.2.12. HR-DARI-1280 Tiskara "Otokar Keršovani" Pula 1948. - 2003.
     uskoro više informacija
  • G.2.13. Intelektualne usluge (1945-1990)
   • G.2.13. HR-DARI-0780 Rijeka Projekt 1947 - 1970
     uskoro više informacija
   • G.2.13. HR-DARI-0945 Agencija Rijeka. Redakcija za pomorske publikacije 1972.-1980.
     uskoro više informacija
   • G.2.13. HR-DARI-1006 Radna organizacija za utvrđivanje stanja robe "Jadroinspekt" Rijeka 1985.-2002.
     uskoro više informacija
   • G.2.13. HR-DARI-1046 Ekonomski biro Rijeka 1954.-1959.
   • G.2.13. HR-DARI-1048 "Biroservis" Rijeka 1953.-1962.
   • G.2.13. HR-DARI-1127 Biro za unapređenje privrede općine Opatija
 • G.3. Razdoblje poslije 1990.
  • G.3.1. Gospodarska udruženja od 1990.
   • G.3.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja od 1990.
    • G.3.1.2. HR-DARI-1070 Turistička zajednica grada Opatije 1992.-2008.
    • G.3.1.2. HR-DARI-1184 Turistička zajednica mjesta Ika 1992.-1994.
   • G.3.1.3. Zadruge od 1990.
    • G.3.1.3. HR-DARI-1209 Zanatska zadruga Adriakop Rijeka 1980. - 2005. /depozit/
      uskoro više informacija
  • G.3.4. Industrija i rudarstvo
   • G.3.4.2. Industrija
    • G.3.4.2. HR-DARI-1269 MG - Rijeka d.o.o. 1990. - 2014.
      uskoro više informacija
  • G.3.5. Trgovina od 1990.
   • G.3.5. HR-DARI-0995 "Goranin" d.d. Poduzeće za trgovinu, poljoprivredu i ugostiteljstvo 1993.-2001.
     uskoro više informacija
   • G.3.5. HR-DARI-1117 Trgovačko poduzeće "Opatija" 1959.-2011.
   • G.3.5. HR-DARI-1244 Autokuća Jasmin DD 2001. - 2011.
     uskoro više informacija
   • G.3.5. HR-DARI-1263 Automotor d.d. 1991.-2012.
     uskoro više informacija
   • G.3.5. HR-DARI-1267 Robni terminali Kukuljanovo - Bakar d.o.o. 2003. - 2012.
     uskoro više informacija
   • G.3.5.,G.3.7.,G.3.10.,G.3.11. HR-DARI-1266 Slatina garaža d.o.o. 2006. - 2013.
     uskoro više informacija
  • G.3.6. Ugostiteljstvo i turizam od 1990.
   • G.3.6. HR-DARI-0723 UTP "Snježnik" p.o. Gerovo 1992 - 1999
     uskoro više informacija
   • G.3.6. HR-DARI-1213 Mozart d.d. 1995. - 2010. /depozit/
     uskoro više informacija
  • G.3.7. Građevinarstvo od 1990.
   • G.3.7. HR-DARI-0967 Metal Rijeka 1965.-2006.
     uskoro više informacija
   • G.3.7. HR-DARI-1265 Modula d.o.o. 2000. - 2011.
     uskoro više informacija
   • G.3.7. HR-DARI-1268 T.P.R. International d.o.o. - Rijeka 1993. - 2014.
     uskoro više informacija
  • G.3.9. Obrt od 1990.
   • G.3.9. HR-DARI-1158 Metal Opatija d.o.o. 1992.-2010.
   • G.3.9. HR-DARI-1275 Elektromehanika marine d.o.o. Rijeka oko 2007. - 2014.
     uskoro više informacija
   • G.3.9. HR-DARI-1276 Elmeh g.i.u. Rijeka 2008. - 2013.
     uskoro više informacija
   • G.2.9.,G.3.9. HR-DARI-1273 Elektromehanika - Rijeka 1954. - 2014.
     uskoro više informacija
   • G.2.9.,G.3.9. HR-DARI-1274 Metalogradnja - Rijeka 1956. - 2012.
     uskoro više informacija
  • G.3.10. Stambena i komunalna djelatnost od 1990.
   • G.3.10. HR-DARI-0666 Hrvatske ceste. Tehnička ispostava Rijeka 1991 -
     uskoro više informacija
   • G.3.10. HR-DARI-0902 Standard d.d. Rijeka. 1992.-2005.
     uskoro više informacija


 • H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI
 • H.1. Političke stranke
  • Vanjska služba
 • H.2. SPH/SKH i društveno-političke organizacije 1941.-1990.
  • H.2.1. Komunistička partija - Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)
   • H.2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH
    • H.2.1.5. HR-DARI-0201 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Cres-Lošinj
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0202 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Crikvenica
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0203 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0204 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Krk
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0205 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0206 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Rab
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0207 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0361 Kotarski komitet KPH Čabar
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0362 Kotarski komitet KPH Kraljevica
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0363 Kotarski komitet KPH Novi
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0364 Kotarski komitet SKH Senj
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0789 Kotarski komitet KPH Vrbovsko 1945-1955
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0790 Kotarski komitet KPH Sušak 1945 - 1947
      uskoro više informacija
    • H.2.1.5. HR-DARI-0905 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Pag 1944.-1947.
      uskoro više informacija
   • H.2.1.6. Gradski komiteti KPH/SKH
    • H.2.1.6. HR-DARI-0208 Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.1.6. HR-DARI-0209 Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.1.6. HR-DARI-0791 Gradski komitet KP/SKH Senj 1945 - 1955
      uskoro više informacija
   • H.2.1.7. Međuopćinske konferencije KPH/SKH
    • H.2.1.7. HR-DARI-0793 Međuopćinska konferencija SKH Rijeka ? - 1990
      uskoro više informacija
   • H.2.1.8. Općinski komiteti KPH/SKH
    • H.2.1.8. HR-DARI-0210 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Bakar
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0211 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Crikvenica
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0212 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Čabar
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0213 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0214 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Kraljevica
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0215 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Krk
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0216 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Novi Vinodolski
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0217 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0218 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Rab
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0219 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Senj
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0220 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Skrad
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0221 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Stari Grad - Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0222 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Sušak
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0223 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zamet
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0365 Općinski komitet SKH Cres-Lošinj
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0399 Općinski komitet SKH Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.1.8. HR-DARI-0792 Općinski komitet SKH Tribalj-Drivenik ? - 1955
      uskoro više informacija
   • H.2.1.9. Rajonski komiteti KPH/SKH
    • H.2.1.9. HR-DARI-0224 Prvi rajonski komitet Komunističke partije Hrvatske - Zamet
      uskoro više informacija
    • H.2.1.9. HR-DARI-0882 Drugi rajonski komitet Komunističke partije Hrvatske (Rijeka - Centar) 1948-1952
      uskoro više informacija
    • H.2.1.9. HR-DARI-0883 Treći rajonski komitet Komunističke partije Hrvatske (Rijeka - Sušak) 1948-1952
      uskoro više informacija
    • H.2.1.9. HR-DARI-0884 Četvrti rajonski komitet Komunističke partije Hrvatske (Rijeka - Brajda) 1948-1952
      uskoro više informacija
   • H.2.1.10. Mjesni komiteti KPH/SKH
    • H.2.1.10. HR-DARI-0366 Mjesni komitet SKH Drežnica
      uskoro više informacija
    • H.2.1.10. HR-DARI-1026 Mjesni komitet Saveza komunista Hrvatske Punat 1947.-1977.
      uskoro više informacija
    • H.2.1.10. HR-DARI-1075 Mjesna organizacija Saveza komunista Hrvatske Lovran 1972.-1975., 1985.-1986.
    • H.2.1.10. HR-DARI-1252 Mjesni komitet Komunističke partije Hrvatske Kastav
      uskoro više informacija
   • H.2.1.11. Ostale razine KPH/SKH
    • H.2.1.11. HR-DARI-0226 Komitet Saveza komunista Hrvatske visokoškolskih ustanova Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-0227 Bazenski komitet Komunističke partije Hrvatske za drvnu industriju - Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-0788 Osnovna partijska organizacija "Gorivo". Rijeka 1947-1954
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-0839 Sveučilišni komitet SKH Rijeka 1972-1990
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-0840 Komitet trgovačke mornarice KPJ. Rijeka 1947 - 1952
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-0841 Tvornički i željeznički komiteti Saveza komunista Hrvatske u Gorskom kotaru i Primorju
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-1020 Osnovna organizacija Saveza komunista Hrvatske Mošćenička Draga i Mošćenice 1986.-1989.
      uskoro više informacija
    • H.2.1.11. HR-DARI-1220 OO SKH Matulji 1980.-ih /depozit/
    • H.2.1.11. HR-DARI-1223 OO SKH Mune - Žejane 1980. - 1981. /depozit/
    • H.2.1.11. HR-DARI-1253 Osnovna organizacija Saveza komunista Hrvatske Rubeši
      uskoro više informacija
  • H.2.2. Narodna fronta / Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta / Socijalistički savez radnoga naroda Hrvatske (NF/JNOF/SSRN)
   • H.2.2.5. Kotarski odbori NF/JNOF/SSRN
    • H.2.2.5. HR-DARI-0228 Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.2.5. HR-DARI-0229 Kotarski odbor SSRNH Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.2.5. HR-DARI-0500 Kotarski odbor SSRNH Crikvenica 1948 - 1955
      uskoro više informacija
    • H.2.2.5. HR-DARI-0906 Kotarski odbor Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Pag 1945.-1946.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.5. HR-DARI-0907 Kotarski odbor Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Rab 1943.-1945.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.5. HR-DARI-0963 Kotarski odbor Narodne fronte Mali Lošinj 1948.-1950.
      uskoro više informacija
   • H.2.2.6. Gradski odbori NF/JNOF/SSRN
    • H.2.2.6. HR-DARI-0588 Gradski odbor SSRNH Opatija 1948 - 1955
      uskoro više informacija
   • H.2.2.8. Kotarski odbori NF/JNOF/SSRN
    • H.2.2.8. HR-DARI-0230 Općinski odbor SSRNH Crikvenica
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0231 Općinski odbor SSRNH Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0232 Općinski odbor SSRNH Kraljevica
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0233 Općinski odbor SSRNH Novi Vinodolski
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0234 Općinski odbor SSRNH Skrad
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0235 Općinski odbor SSRNH Stari Grad
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0236 Općinski odbor SSRNH Sušak
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0237 Općinski odbor SSRNH Zamet
      uskoro više informacija
    • H.2.2.8. HR-DARI-0238 Općinska konferencija SSRNH Opatija
      uskoro više informacija
   • H.2.2.10. Mjesni komiteti NF/JNOF/SSRN
    • H.2.2.10. HR-DARI-0960 Mjesni odbor Narodne fronte Bakar 1948.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.10. HR-DARI-1018 Mjesni odbor Narodne fronte Mošćenice 1948.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.10. HR-DARI-1019 Mjesna konferencija SSRNH Mošćenička Draga 1975.-1989.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.10. HR-DARI-1027 Mjesni odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Punat 1949.-1968.
      uskoro više informacija
    • H.2.2.10. HR-DARI-1076 Odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mjesne zajednice Lovran 1975.-1976.
    • H.2.2.10. HR-DARI-1224 Mjesna konferencija SSRNH Mune 1982.-1983. /depozit/
    • H.2.2.10. HR-DARI-1225 Mjesna konferencija SSRNH Žejane 1983.-1985. /depozit/
    • H.2.2.10. HR-DARI-1226 Mjesna organizacija SSRNH MZ Bregi - Matulji - Rukavac 1981. - 1989. /depozit/
    • H.2.2.10. HR-DARI-1257 Mjesna organizacija SSRNH Kastav
      uskoro više informacija
  • H.2.3. Savez komunističke omladine Jugoslavije / Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske / Narodna omladina Hrvatske / Savez socijalističke omladine Hrvatske (SKOJ/USAOH/NOH/SSON)
   • H.2.3.5. Kotarski komiteti SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.5. HR-DARI-0242 Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.3.5. HR-DARI-0370 Kotarski komitet SKOJ-a Crikvenica
      uskoro više informacija
    • H.2.3.5. HR-DARI-0371 Kotarski komitet SKOJ-a Krk
      uskoro više informacija
    • H.2.3.5. HR-DARI-0372 Kotarski komitet SKOJ-a Pag-Rab
      uskoro više informacija
    • H.2.3.5. HR-DARI-0523 Kotarski komitet NOH Rijeka 1952 - 1968
      uskoro više informacija
    • H.2.3.5. HR-DARI-0964 Kotarski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Lošinj - Cres
      uskoro više informacija
   • H.2.3.6. Gradski komiteti SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.6. HR-DARI-0528 Gradski komitet NOH Rijeka 1949 - 1955
      uskoro više informacija
    • H.2.3.6. HR-DARI-0844 Gradski komitet Narodne omladine Hrvatske Delnice 1951
      uskoro više informacija
   • H.2.3.7. Međuopćinske konferencije SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.7. HR-DARI-0243 Općinska konferencija Socijalističke omladine Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.3.7. HR-DARI-0244 Općinska konferencija Socijalističke omladine Hrvatske Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.3.7. HR-DARI-0369 Konferencija SSO Zajednice općina Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.3.7. HR-DARI-1010 Sindikat komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije. Podružnica "Obuća" Rijeka
    • H.2.3.7. HR-DARI-1021 Sindikalna organizacija poduzeća "Agroprimorje" 1962.-1964. (Rijeka)
    • H.2.3.7. HR-DARI-1278 Osnovna organizacija sindikata Radne zajednice Samoupravne interesne zajednice za stambeno-komunalnu djelatnost Općine Cres – Lošinj
      uskoro više informacija
   • H.2.3.8. Općinski odbori/konferencije SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.8. HR-DARI-0243 Općinska konferencija Socijalističke omladine Hrvatske Delnice
      uskoro više informacija
    • H.2.3.8. HR-DARI-0244 Općinska konferencija Socijalističke omladine Hrvatske Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.3.8. HR-DARI-0373 Općinska konferencija SOH Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.3.8. HR-DARI-0525 Općinski komitet NOH Sušak 1947 - 1961
      uskoro više informacija
    • H.2.3.8. HR-DARI-0526 Općinski komitet NOH Stari Grad (Rijeka) 1952 - 1961
      uskoro više informacija
    • H.2.3.8. HR-DARI-0527 Općinski komitet NOH Zamet 1957 - 1961
      uskoro više informacija
   • H.2.3.10. Mjesni komiteti/odbori SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.10. HR-DARI-0845 Mjesni komitet Narodne omladine Hrvatske Delnice 1946 - 1949
      uskoro više informacija
    • H.2.3.10. HR-DARI-1232 Aktiv SSOH MZ Mune 1985.
   • H.2.3.11. Ostale razine SKOJ/USAOH/NOH/SSON
    • H.2.3.11. HR-DARI-0753 Centar društvenih djelatnosti mladih Rijeka 1974 - 1994
      uskoro više informacija
    • H.2.3.11. HR-DARI-0846 Komitet drvno industrijskog bazena Narodne omladine Hrvatske Delnice 1950.
      uskoro više informacija
  • H.2.4. Antifašistička fronta žena (AFŽ) / Konferencija za društvenu aktivnost žena (KDAŽ)
   • H.2.4.5. Kotarski odbori AFŽ/KDAŽ
    • H.2.4.5. HR-DARI-0504 Kotarski odbor AFŽ Delnice 1951-1952
      uskoro više informacija
    • H.2.4.5. HR-DARI-0961 Kotarski odbor AFŽ Mali Lošinj 1949.
      uskoro više informacija
   • H.2.4.8. Općinski komiteti/odbori AFŽ/KDAŽ
    • H.2.4.8. HR-DARI-0880 Općinska konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske Rijeka 1961 - 1966
      uskoro više informacija
  • H.2.5. Savez boraca Narodnooslobodilačkoga rata Hrvatske / Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkoga rata Hrvatske (SBNORH/SUBNORH)
   • H.2.5.5. Kotarski odbori SBNORH/SUBNORH
    • H.2.5.5. HR-DARI-0843 Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata kotara Rijeka
      uskoro više informacija
   • H.2.5.7. Međuopćinske konferencije SBNORH/SUBNORH
    • H.2.5.7. HR-DARI-0375 Koordinacijski odbor SUBNOR-a Rijeka
      uskoro više informacija
   • H.2.5.8. Općinski odbori/konferencije SBNORH/SUBNORH
    • H.2.5.8. HR-DARI-0245 Općinski odbor SUBNOR-a Opatija
      uskoro više informacija
    • H.2.5.8. HR-DARI-0246 Općinski odbor SUBNOR-a Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.2.5.8. HR-DARI-1146 Općinski odbor SUBNOR SRH - Krk 1965. - 1985.
   • H.2.5.10. Mjesni komiteti/odbori SBNORH/SUBNORH
    • H.2.5.10. HR-DARI-0894 Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata. Mjesni odbor Kastav
      uskoro više informacija
    • H.2.5.10. HR-DARI-1227 SUBNOR Matulji 1962. - 1985.
  • H.2.6. Savez ratnih vojnih invalida NR Hrvatske (SRVIH)
   • H.2.6.8. Općinski odbori/konferencije SRVIH
    • H.2.6.8. HR-DARI-1028 Općinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Punat 1952.-1954.
      uskoro više informacija
  • H.2.7. Savez rezervnih vojih starješina (SRVS)
   • H.2.7.11. Ostale razine SRVS
    • H.2.7.11. HR-DARI-1256 Osnovna organizacija Saveza rezervnih vojnih starješina Kastav
      uskoro više informacija
 • H.3. Sindikati
  • H.3.2. Sindikati od 1945. do 1990.
   • H.3.2.1. Savezno tajništvo, Republičko sindikalno vijeće (1945-1990)
    • H.3.2.1. HR-DARI-0531 Republički odbor Sindikata radnika pomorskog i riječnog brodarstva …1975-1981 (Rijeka)
      uskoro više informacija
   • H.3.2.2. Okružna sindikalna tajništva (1945-1990)
    • H.3.2.2. HR-DARI-0530 Međuopćinsko vijeće SSH ZO Rijeka 1971 - 1981
      uskoro više informacija
    • H.3.2.2. HR-DARI-0532 Regionalni i međuopćinski odbori strukovnih sindikata u Rijeci 1970 - 1979
      uskoro više informacija
   • H.3.2.3. Kotarska sindikalna vijeća/odbori (1945-1990)
    • H.3.2.3. HR-DARI-0239 Kotarsko sindikalno vijeće Delnice
      uskoro više informacija
    • H.3.2.3. HR-DARI-0374 Kotarsko sindikalno vijeće Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.3.2.3. HR-DARI-0502 Kotarsko sindikalno vijeće Opatija 1945 - 1947
      uskoro više informacija
    • H.3.2.3. HR-DARI-0533 Kotarski odbori strukovnih sindikata u Rijeci 1959 - 1974
      uskoro više informacija
   • H.3.2.4. Mjesna sindikalna vijeća/odbori (1945-1990)
    • H.3.2.4. HR-DARI-0503 Mjesno sindikalno vijeće Opatija 1948 - 1955
      uskoro više informacija
    • H.3.2.4. HR-DARI-0529 Mjesno sindikalno vijeće Rijeka 1945 - 1955
      uskoro više informacija
   • H.3.2.6. Općinska sindikalna vijeća/odbori (1945-1990)
    • H.3.2.6. HR-DARI-0240 Općinsko sindikalno vijeće Delnice
      uskoro više informacija
    • H.3.2.6. HR-DARI-0241 Općinsko sindikalno vijeće Opatija
      uskoro više informacija
    • H.3.2.6. HR-DARI-0367 Općinsko vijeće SSH Rijeka
      uskoro više informacija
    • H.3.2.6. HR-DARI-0368 Općinsko vijeće SSH Senj
      uskoro više informacija
    • H.3.2.6. HR-DARI-0501 Općinsko sindikalno vijeće Skrad 1955 - 1960
      uskoro više informacija
    • H.3.2.6. HR-DARI-0534 Općinski odbori strukovnih sindikata u Rijeci 1963 - 1981
      uskoro više informacija
   • H.3.2.7. Sindikalne podružnice, pododbori, sindikalne grupe (1945-1990)
    • H.3.2.7. HR-DARI-0836 Sindikalne grupe, pododbori i podružnice u Gorskom kotaru i Primorju
      uskoro više informacija
    • H.3.2.7. HR-DARI-0937 Savez službenika državno-administrativnih i pravosudnih ustanova Jugoslavije. Podružnica br.1 Mali Lošinj 1948.-1949.
      uskoro više informacija


 • I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA
 • I.1. Strukovna i staleška
  • I.1.2. Bratovštine
   • I.1.2. HR-DARI-0396 Bratovštine u Istri
     uskoro više informacija
   • I.1.2. HR-DARI-0488 Bratovštine otoka Lošinja
     uskoro više informacija
  • I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva
   • I.1.3. HR-DARI-0524 Skupština Saveza studenata Rijeka 1957 - 1974
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-0628 Pastirsko društvo u Baški 1880 - 1886
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-0875 Talijanska pomorska liga. Podružnica Rijeka 1932 - 1936
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-0887 Društvo geodetskih inžinjera i geometara. Podružnica Rijeka 1962. - 1967.
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-0955 Radničko društvo "Sv. Križ" Bakar 1917.-1935.
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-1024 Turističko društvo Punat 1958.-1990.
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-1025 Dobrovoljno vatrogasno društvo Punat 1948.-1981.
     uskoro više informacija
   • I.1.3. HR-DARI-1088 Compagnia Italiana Turismo. Ured Rijeka
   • I.1.3. HR-DARI-1128 Udruženje svršenih đaka ugostiteljskih škola Narodne republike Hrvatske
 • I.2. Dobrotvorna
  • I.2.2. Dobrotvorne udruge, društva, udruženja
   • I.2.2. HR-DARI-0248 Dobrotvorno društvo u Opatiji
     uskoro više informacija
   • I.2.2. HR-DARI-0380 Bedem ljubavi - Pokret majki za mir (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • I.2.2. HR-DARI-0555 Pokrajinski antituberkulozni konzorcij 1927 - 1942 (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • I.2.2. HR-DARI-0559 Društvo Crvenog križa. Odbor Rijeka 1882 - 1889
   • I.2.2. HR-DARI-0635 Dobrotvorno društvo Veprinca 1925 - 1930
     uskoro više informacija
   • I.2.2. HR-DARI-0954 Uzajamno podupirajuće društvo "Sv. Josip" Praputnjak 1927.-1946.
     uskoro više informacija
   • I.2.2. HR-DARI-1231 Savez umirovljenika Hrvatske. Udruženje općine Opatija 1978. - 1990.
   • I.2.2. HR-DARI-1255 Odbor Društva crvenog križa Kastav
     uskoro više informacija
 • I.3. Kulturno-prosvjetna
  • I.3.1. Kulturno-prosvjetni savezi
   • I.3.1. HR-DARI-1152 Savez kulturno prosvjetnih društava kotara Delnice 1952. - 1955.
  • I.3.2. Kulturno-prosvjetne udruge, društva, udruženja
   • I.3.2. HR-DARI-0376 Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest
     uskoro više informacija
   • I.3.2. HR-DARI-0430 Kulturno umjetničko društvo "Student" (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • I.3.2. HR-DARI-0644 Pokrajinski konzorcij za tehničku obuku 1929 - 1940 (Rijeka)
     uskoro više informacija
   • I.3.2. HR-DARI-0938 Društvo 'Naša djeca' Mali Lošinj 1952.-1954.
     uskoro više informacija
   • I.3.2. HR-DARI-1037 Kulturno umjetničko društvo "Zora" Opatija 1903.-1959.
   • I.3.2. HR-DARI-1242 Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva RH 1960.-ih - 2004
   • I.3.2. HR-DARI-1282 Kulturno - prosvjetno društvo "Crvena zvijezda" Kastav
     uskoro više informacija
 • I.4. Umjetnička
  • I.4.2. Umjetničke udruge, društva, udruženja
   • I.4.2. HR-DARI-0625 Filharmonijsko društvo Lovran 1910 - 1915
     uskoro više informacija
 • I.5. Športska
  • I.5.1. Športski savezi
   • I.5.1. HR-DARI-0378 Hrvatska sokolska župa "Vitezić"
   • I.5.1. HR-DARI-0505 Kotarski streljački savez Delnice 1951-1953
     uskoro više informacija
  • I.5.2. Športske udruge, društva, udruženja
   • I.5.2. HR-DARI-1078 Društvo za tjelesni odgoj "Partizan" Lovran 1957.-1970.
   • I.5.2. HR-DARI-1229 Rukometni klub Matulji
   • I.5.2. HR-DARI-1283 Društvo za tjelesni odgoj "Partizan" Kastav 1950.-1966.
     uskoro više informacija
 • I.6. Politička
  • I.6.1. Politički savezi
   • I.6.1. HR-DARI-0200 Radnički savez za Rijeku i njeno područje
     uskoro više informacija
  • I.6.2. Političke udruge, društva, udruženja
   • I.6.2. HR-DARI-0379 Narodna zajednica za Istru
     uskoro više informacija
   • I.6.2. HR-DARI-0540 Hrvatski junak Sušak 1940 - 1941
     uskoro više informacija
   • I.6.2. HR-DARI-0837 Jadranska straža. Mjesni odbor Sušak
     uskoro više informacija
 • I.8. Ostalo
  • I.8. HR-DARI-1254 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak
    uskoro više informacija
  • I.8. HR-DARI-1284 Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav 1963. - 1965.
    uskoro više informacija


 • J. VJERSKE USTANOVE
 • J.1. Rimokatolička crkva
  • J.1.2. Biskupije
   • J.1.2. HR-DARI-0950 Ordinarijat Tršćansko - koparske biskupije 1791.-1903.
     uskoro više informacija
  • J.1.3. Stolni i zborni kaptoli
   • J.1.3. HR-DARI-0249 Pulski kaptol
     uskoro više informacija
   • J.1.3. HR-DARI-0480 Rapski kaptol
     uskoro više informacija
  • J.1.5. Župni uredi
   • J.1.5. HR-DARI-0251 Župni ured Lovran
     uskoro više informacija
   • J.1.5. HR-DARI-0252 Župni ured Trsat
     uskoro više informacija
   • J.1.5. HR-DARI-0253 Župni ured Veprinac
     uskoro više informacija
   • J.1.5. HR-DARI-0897 Župa Kastav 1822. - 1828.
     uskoro više informacija
  • J.1.6. Redovničke zajednice
   • J.1.6.2. Samostani
    • J.1.6.2. HR-DARI-0250 Samostan reda pustinjaka sv. Augustina u Rijeci
    • J.1.6.2. HR-DARI-0395 Crkve i samostani na području Pule i Poreča
      uskoro više informacija
  • J.1.7. Ostalo
   • J.1.7. HR-DARI-1011 Ured vikarijata u Rijeci 1537.-1778.
     uskoro više informacija
   • J.1.7. HR-DARI-1236 Kapelanski ured Poljane


 • K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI
 • K.2. Obiteljski arhivski fondovi
  • K.2. HR-DARI-0254 De Franceschi iz Gologorice
  • K.2. HR-DARI-0255 Dell'Argento
  • K.2. HR-DARI-0256 Nugent Westmeath
  • K.2. HR-DARI-0257 Oberburgh
  • K.2. HR-DARI-0258 Ossoinack
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0259 Peretti
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0260 Raguzzi
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0261 Scampicchio
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0262 Vranicany
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0263 Zanchi
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0264 Gelletich
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0266 Matkovich
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0381 Carli iz Kopra
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0382 Franceschi, de iz Šegeta
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0383 Del Mestri
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0384 Rapicio
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0403 Zajc
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0431 Ružić iz Sušaka
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0506 De Susanni - Kršan, Rijeka, Senj 1751 - 1880
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0725 Vlatka i Zvonko Babić 1954 - 1959
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0740 Krivičić iz Valuna 1781 / 1946
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-0891 Obitelj Jelušić. Kastav 1830. - 1965.
  • K.2. HR-DARI-0965 Obitelj Penkala oko 1930.-2009.
    uskoro više informacija
  • K.2. HR-DARI-1000 Obitelj Draganić - Vrančić 1552.-1971. stoljeće
  • K.2. HR-DARI-1086 Obitelj Wruss 1898./1937.
  • K.2. HR-DARI-1147 Obitelj Orlić 1898. - 1938.
  • K.2. HR-DARI-1153 Obitelji Gremer, Kekić i Turina 19. - 21. stoljeće
  • K.2. HR-DARI-1187 Obitelj Lončarić 1694.-1955.
  • K.2. HR-DARI-1195 Obitelj Priskić 1874. - 1959.
  • K.2. HR-DARI-1199 Obitelj Raspor 1896. - 1968.
 • K.3. Osobni arhivski fondovi
  • K.3. HR-DARI-0265 Ivan Timotej Kobler
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0267 Carlo Antonio de Pisanelli
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0268 Artur Platzer
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0269 Romano Pliskovac
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0270 Francesco Scribani - Rossi
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0271 Petar Stanković
  • K.3. HR-DARI-0272 Otto von Steimberg
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0385 Lorenzo Benevenia
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0386 Vatroslav Slavko Cihlar
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0387 Giuseppe Lodovico Cimiotti
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0388 Casimiro Cosulich
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0389 Edo Jardas
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0390 Danilo Klen
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0391 Rikard Lenac
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0392 Nicolo Agostino Lenaz
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0410 Ivan Dolinšek
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0420 Javni djelatnici Bakra i njegovog kotara
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0429 Fran Barbalić
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0456 Boris Vižintin
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0664 Vinko Dorčić 1900 - 1992
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0729 Andrija Rački 1891 - 1945
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0745 Ivan Kontuš
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0824 Guido Jeny, publicist, slikar i likovni kritičar 1875 - 1952
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0834 Rude Linić, Sušak 1915. - 1925.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0835 Antonio Cimiotti, Rijeka 1840/1882
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0842 Ivo Marendić, 1937 - 2004
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-0949 Ivan Fabrio 1936.-1969.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-1015 Andre Barac 1903.-1954.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-1017 Marko Grabusin 1947.-1948.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-1047 Zvonimir Turina 1919.-1993.
  • K.3. HR-DARI-1071 Boris Pošćić 1946.-1953.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-1107 Zlatko Špoljar
  • K.3. HR-DARI-1121 Josip Petrak 1900.-1975.
  • K.3. HR-DARI-1122 Vladimir Šiffer 1932.-1947.
  • K.3. HR-DARI-1148 Đuro Rošić
  • K.3. HR-DARI-1194 Adolfo Sterniša 1922., 1924.
  • K.3. HR-DARI-1200 Ljuboslav Ljubo Kuntarić oko 1960. - 2013.
  • K.3. HR-DARI-1233 Ivan Ribarić
  • K.3. HR-DARI-1235 Branko Mayerhold
  • K.3. HR-DARI-1261 Ante Mandić 1944. - 1945.
    uskoro više informacija
  • K.3. HR-DARI-1264 Antonio Vio senior 1902. - 1936.
    uskoro više informacija


 • L. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA
 • L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva
  • L.1.1. Isprave
   • L.1.1. HR-DARI-0273 Zbirka isprava
     uskoro više informacija -->
  • L.1.3. Matične knjige
   • L.1.3. HR-DARI-0275 Zbirka matičnih knjiga s primorsko-goranskog područja, istočne Istre i Kvarnerskih otoka
     uskoro više informacija
  • L.1.4. Karte
  • L.1.5. Planovi i nacrti
   • L.1.5. HR-DARI-0509 Zbirka nacrta
     uskoro više informacija
   • L.1.5. HR-DARI-0784 Zbirka nacrta lučke infrastrukture, suprastrukture i brodova
     uskoro više informacija
   • L.1.5. HR-DARI-0903 Zbirka nacrta Rezidencije Družbe Isusove u Opatiji 1907. - iza 1961.
    • ARHiNET link
    • 1-Nacrti nastali prije 1919.
     2-Nacrti nastali između 1919. i 1945.
     3-Nacrti nastali poslije 1945.
     4-Nacrti neodređenog vremena nastanka ili sadržaja - razno
  • L.1.6. Rukopisi
   • L.1.6. HR-DARI-0510 Zbirka rukopisa
     uskoro više informacija
  • L.1.7. Fotografije
   • L.1.7. HR-DARI-0507 Zbirka fotografija "Miscellanea"
   • L.1.7. HR-DARI-0919 Zbirka fotografija Jugoslavenske linijske plovidbe / Croatia line 1947.-2002.
     uskoro više informacija
   • L.1.7. HR-DARI-0920 Zbirka fotografija Tvornice papira Rijeka 1941.-1971.
     uskoro više informacija
   • L.1.7. HR-DARI-0921 Zbirka fotografija Grada Opatija 1954.-1992.
     uskoro više informacija
   • L.1.7. HR-DARI-1160 Zbirka fotografija obitelji Zichy 1862. - 1869.
   • L.1.7. HR-DARI-1161 Fotografije Milana Pavića 1945. - 1969.
   • L.1.7. HR-DARI-1165 Zbirka fotografija Gradnja hotela Malin u Malinskoj 1933.
   • L.1.7. HR-DARI-1169 Zbirka fotografija Brodogradilišta, brodovi i luke oko 1880. - oko 1950.
   • L.1.7. HR-DARI-1170 Zbirka fotografija Portreti oko 1890. - oko 1990.
   • L.1.7. HR-DARI-1171 Zbirka fotografija Istra, Kvarnerski otoci i Primorje s Rijekom
   • L.1.7. HR-DARI-1172 Album fotografija Gradnja pruge Karlovac - Rijeka Josefa Löwyja (fragmenti) 1873
   • L.1.7. HR-DARI-1173 Album fotografija Visione alata della Guerra d'Italia 1915. - 1920. (publ. 1922.)
   • L.1.7. HR-DARI-1174 Zbirka fotografija Packard Motor Car Company 1939. -1945.
   • L.1.7. HR-DARI-1175 Zbirka fotografija Glagoljica 11. stoljeće - 1585.
   • L.1.7. HR-DARI-1188 Album fotografija "Fiera di Fiume" 1929.
   • L.1.7. HR-DARI-1212 Zbirka fotografija Grada Čabra oko 1982. - 2011.
  • L.1.8. Razglednice
  • L.1.9. Tiskovine
   • L.1.9. HR-DARI-0278 Okružnice, oglasi, plakati i leci
     uskoro više informacija
   • L.1.9. HR-DARI-1196 Zbirka filmskih plakata 20. st.
     uskoro više informacija
  • L.1.10. Ostalo
   • L.1.10. HR-DARI-0406 Zbirka fragmenata. Javna uprava do 1945 1687 - 1945
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0436 Muzikalije
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0693 Zbirka vrijednosnica 1893 - 1982
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0742 Pečati i žigovi 1809 - 1996
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0794 Zbirka fragmenata. Javna uprava nakon 1945 1945 - 1999
   • L.1.10. HR-DARI-0795 Zbirka fragmenata. Vojne jedinice, ustanove i organizacije 1813 - 1963
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0796 Zbirka fragmenata. Pravosuđe do 1944; 1452 - 1940
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0797 Zbirka fragmenata. Pravosuđe nakon 1944; 1944 - 1960
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0798 Zbirka fragmenata. Odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalne ustanove, kultura, znanost i informiranje; 1805 - 1982
   • L.1.10. HR-DARI-0799 Zbirka fragmenata. Gospodarstvo i bankarstvo do 1945; 1801 - 1945
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0800 Zbirka fragmenata. Gospodarstvo i bankarstvo nakon 1945; 1945 - 1988
   • L.1.10. HR-DARI-0801 Zbirka fragmenata. Obitelji, osobe i vlastelinstva 1645 - XX st.
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0802 Zbirka fragmenata. Društva, udruge, udruženja 1915 - 1981
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0803 Zbirka fragmenata. Političke stranke, društveno političke organizacije i sindikati 1924 - 1961
   • L.1.10. HR-DARI-0804 Zbirka fragmenata. Vjerske ustanove 1837 - oko 1930
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0805 Zbirka fragmenata. Ostalo XVI. St. - XX. st.
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-0980 Zbirka filmova Grada Rijeka 2. polovica 20. stoljeća
     uskoro više informacija
   • L.1.10. HR-DARI-1270 Grafička zbirka 1826. - oko 1950.
     uskoro više informacija
 • L.2. Tematske zbirke
  • L.2. HR-DARI-0276 Statuti općina
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-0393 Istarske notarske isprave
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-0394 Urbari
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-0404 Providuri za šume u Istri
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-0536 Anagrafska zbirka 1869 - 1958
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-0847 Zbirka dokumenata o optantima 1948 - 1952.
    uskoro više informacija
  • L.2. HR-DARI-1281 Zbirka fotografija iz Domovinskog rata 1991. - 1992.
    uskoro više informacija
 • L.3. Zbirke pojedinih sakupljača
  • L.3. HR-DARI-0274 Gradski muzej u Puli
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0397 Gradski muzej Rijeka
  • L.3. HR-DARI-0398 Muzej Hrvatskog primorja - Trsat
  • L.3. HR-DARI-0408 Narodni muzej Novi Vinodolski
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0409 Centar za historiju radničkog pokreta i Narodnooslobodilačkog rata Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0426 Zbirka Dušana Cvjetkovića
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0511 Zbirka Dr. B. Schiavuzzi 1602 - 1861
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0831 Zbirka Ivice Duića - Zagreb oko 1950 - 1975
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-0872 Zbirka karata, nacrta i planova Zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko - goranske županije
    uskoro više informacija
  • L.3. HR-DARI-1156 Zbirka Nevenke Malić-Ramous početak 20. stoljeća - 1991.


 • M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA
 • M.1. Matične knjige
  • M.1. HR-DARI-0885 Zbirka matičnih knjiga župâ Riječke nadbiskupije na digitalnom zapisu 18.-20. st.
  • M.1. HR-DARI-1162 Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga pohranjenih u HDA 1678. - 1878.
 • M.4. Preslike arhivskoga gradiva iz ustanova RH
  • M.4. HR-DARI-0508 Zbirka dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH
    uskoro više informacija
  • M.4. HR-DARI-0759 Dopunske preslike iz državnih arhiva Republike Hrvatske 15. St. - 1944
    uskoro više informacija
  • M.4. HR-DARI-1049 Zbirka dopunskih preslika Milana Nosića 18.-19. stoljeće
    uskoro više informacija
  • M.4.2. Ostale ustanove u RH
   • M.4.2. HR-DARI-1272 Zbirka fragmenata. Digitalni zapisi
     uskoro više informacija


 • N. FILMSKI ZAPISI
 • N.1. Nacionalni filmski fond
  • N.1.1. Filmsko gradivo
   • N.1.1. HR-DARI-0992 Zbirka filmova Ervina Debeuca druga polovica 20. stoljeća
   • N.1.1. HR-DARI-0993 Zbirka filmova Miroslava Tatića 2. polovica 20. stoljeća
     uskoro više informacija
   • N.1.1. HR-DARI-1118 Zbirka filmova Športskog društva "Primorje" Rijeka 2008.
     uskoro više informacija
   • N.1.1. HR-DARI-1182 Zbirka filmova Miscellanea 20. stoljeće
   • N.1.1. HR-DARI-1197 Zbirka filmova tvornice 'Torpedo' Rijeka
 • N.2. Inozemni filmovi
  • N.2.1. Filmsko gradivo
   • N.2.1. HR-DARI-1181 Zbirka filmova i audio zapisa Tvornice papira Rijeka 1972./2002.


 • O. ZVUČNI ZAPISI
 • O. ZVUČNE ZBIRKE
  • O. HR-DARI-0991 Zbirka gramofonskih ploča Dušana Marčelje druga polovica 20. stoljeća
    uskoro više informacija
  • O. HR-DARI-1198 Zbirka audio zapisa Croatia line (Jugoslavenska linijska plovidba) 1977.-1997.